wybicki.jpg

Wśród szeregu rocznic przypadających w roku bieżącym warto przywołać chociażby kilka, które mocą uchwał przyjetych przez Sejm bądź Senat Rzeczypospolitej Polskiej w sposób szczególny przyjdzie nam obchodzić.
Przypominając postać autora słów polskiego hymnu narodowego "Jeszcz Polska nie zginęła" zaznaczono, iż Józef Wybicki należy do najwybitniejszych przedstawicieli polskiego Oświecenia. Przypomniano jego udział w elekcji królewskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego, konfederacji barskiej, Komisji Edukcji Narodowej, w pracach wdrażających w życie Konstytucję 3 Maja, wreszcie w przygotowaniach Insurekcji Kościuszkowskiej. Tworzył także zręby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

 

Początki tradycji kawalerii w okresie Konstytucji 3 Maja

Prelekcja o Józefie Wybickim

Polskie symbole narodowe