W skład Rady Bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaopiniowanej przez Prezydenta Miasta Lublin wchodzą:

1. dr hab. Anita Has-Tokarz - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej - Przewodnicząca Rady
2. dr hab. Katarzyna Klimkowska - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS Katedra Teorii Wychowania
3. dr Małgorzata Centner-Gruz - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS Katedra Wczesnej Edukacji
4. Izabela Pastuszko - Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS "Chatka Żaka"
5. Anna Matraszek-Furtak - Starostwo Powiatowe w Lublinie

 

1. Rada Biblioteczna działa jako organ opiniodawczy i doradczy.
2. Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy w szczególności:
    1) opiniowanie kierunków rozwoju Biblioteki;
    2) przedstawianie projektów i podejmowanie inicjatyw wzmacniających rolę Biblioteki w środowisku;
    3) pomoc w nawiązywaniu i kontynuowaniu współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jako ośrodkie badawczym i doradczym;
    4) pomoc w inspirowaniu środowiska nauczycielskiego do współpracy z Biblioteką na rzecz rozwoju czytelnictwa;
    5) promowanie działań Biblioteki w środowisku kultury;
    6) opiniowanie planów tworzenia, przekształcania i likwidacji poszczególnych jednostek organizacyjnych;
    7) wyrażanie opinii w sprawie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych.