Filia nr 27 BIOTEKA

Adres
Aleje Racławickie 22 (Zbiory multimedialne)
tel. 81 710-38-73
E-mail
filia27@mbp.lublin.pl

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - piątek: 9.00 - 19.00

 sobota - 9.00 - 14.00

Więcej

Godziny otwarcia Filii nr 27

czwartek, 23 kwiecień 2020
Poniedziałek - piątek: 9.00 - 19.00 Sobota: 9:00 - 14:00 W ofercie: Wypożyczalnia ogólna dla wszystkich grup wiekowych Bezpłatny Publiczny Punkt...

Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie określa prawa oraz obowiązki użytkowników korzystających z jej zbiorów.

§ 2
Ilekroć w tekście mowa jest o:
a) „Bibliotece” oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
b) „Regulaminie” oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
c) „Czytelniku” oznacza to osobę zapisaną do Biblioteki zgodnie z Regulaminem i/lub korzystającą z usług Biblioteki.

§ 3
1. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.
2. Czytelnik niestosujący się do postanowień Regulaminu może być pozbawiony czasowo lub całkowicie prawa do korzystania z usług Biblioteki. Decyzję o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystania z usług Biblioteki podejmuje kierownik filii. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.
3. Czytelnik jest zobowiązany korzystać ze zbiorów bibliotecznych w sposób, który nie narusza przepisów prawa, w szczególności praw autorskich.

§ 4
Bibliotekarz udziela informacji związanych z zasadami korzystania z usług Biblioteki, zbiorów, katalogów oraz wszelkich innych informacji dotyczących zbiorów, doboru lektury i zestawień literatury na interesujący Czytelnika temat.

§ 5
1. W Bibliotece obowiązuje cisza.
2. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w pomieszczeniach Biblioteki.

§ 6
Z usług Biblioteki nie mogą korzystać Czytelnicy, którzy:
a) naruszają postanowienia Regulaminu,
b) nie uregulowali wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki,
c) znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, zachowują się niestosowanie lub agresywnie.

§ 7
Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Czytelnika bez opieki.

§ 8
Wszelkie uwagi i dezyderaty dotyczące działalności wypożyczalni lub czytelni można zgłaszać bezpośrednio lub drogą korespondencyjną:
Kierownikowi filii,
Dyrekcji Biblioteki.

§ 9
Czytelnik może wnieść dobrowolną wpłatę na potrzeby Biblioteki.

 

Zapisy do Biblioteki

§ 10
Prawo do korzystania z Biblioteki mają osoby zamieszkałe na terenie Polski. Korzystanie z usług Biblioteki jest bezpłatne.

§ 11
1. Od Czytelników może być pobrana zwrotna kaucja w wysokości 20 (dwadzieścia) złotych od książki lub innego dokumentu, która zabezpiecza roszczenia Biblioteki związane z przetrzymaniem, niezwróceniem lub utratą materiałów bibliotecznych przez Czytelnika.
2. Kaucja może być zwiększona decyzją kierownika filii bibliotecznej w przypadku wypożyczania cenniejszych zbiorów. Czytelnik odbierający kaucję jest zobowiązany do zwrotu pokwitowania wpłaconej kwoty. Kaucja jest zwracana w ciągu dwóch dni od momentu zawiadomienia o rezygnacji z usług Biblioteki.

§ 12
1. Prawo do korzystania z Biblioteki Czytelnik nabywa z chwilą zapisania się.
2. Do Biblioteki Czytelnicy zapisywani są na podstawie aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, zawierającego informację o numerze PESEL Czytelnika. Przy zapisie obowiązują następujące czynności:
okazanie dokumentu potwierdzającego dane osobowe,
własnoręczne podpisanie deklaracji czytelnika.
3. Przy zapisie do Biblioteki zbierane są następujące dane Czytelnika:
a) nazwisko,
b) imię,
c) data urodzenia,
d) numer PESEL,
e) adres zamieszkania, a jeżeli jest inny niż adres zameldowania – również adres zameldowania,
f) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż wskazany w pkt e),
g) adres e-mail, jeżeli Czytelnik wyraża zgodę na nadsyłanie mu bieżących informacji o stanie jego konta czytelniczego oraz o działalności Biblioteki,
h) numer telefonu – jeżeli Czytelnik wyraża zgodę,
i) informacja dla potrzeb statystyki o tym, czy Czytelnik uczy się lub pracuje.
4. W przypadku osoby niepełnoletniej na zapisanie się do Biblioteki wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego, który ponosi odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią. Opiekun prawny składa na karcie zapisu oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za wypełnienie zobowiązań wobec Biblioteki.
5. Przy zapisie osoby niepełnoletniej zbierane są dane dotyczące Czytelnika wymienione w ust. 3 oraz następujące dane opiekuna prawnego:
a) nazwisko,
b) imię,
c) numer PESEL,
d) adres zamieszkania, a jeżeli jest inny niż adres zameldowania – również adres zameldowania,
e) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż wskazany w pkt d),
f) adres e-mail, jeżeli Czytelnik wyraża zgodę na nadsyłanie mu bieżących informacji o stanie konta Czytelnika oraz o działalności Biblioteki,
g) numer telefonu – jeżeli Czytelnik wyraża zgodę.
6. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej opiekun prawny, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
7. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są chronione i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz odpowiednimi przepisami krajowymi. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest zawarta w § 29 niniejszego Regulaminu.
§ 13
1. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w deklaracji czytelnika, danych osoby poręczającej lub za którą poręcza (określonych odpowiednio w § 12 ust. 3 lub 5).
2. Po dokonaniu zmiany Czytelnik składa podpis na aktualnej deklaracji czytelnika, zaś nieaktualny dokument jest niszczony.

§ 14
1. Czytelnik zapisany do filii z wypożyczaniem komputerowym otrzymuje nieodpłatnie kartę biblioteczną.
2. Karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich filiach z wypożyczaniem komputerowym i uprawnia do korzystania z tych filii po dokonaniu zapisu.
3. Czytelnik jest obowiązany posługiwać się kartą biblioteczną przy wypożyczaniu materiałów bibliotecznych.
4. Warunkiem korzystania przez Czytelnika ze zbiorów Biblioteki jest okazanie wydanej mu karty bibliotecznej lub do czasu jej wydania – dowodu tożsamości.
5. Czytelnik filii z wypożyczaniem komputerowym może otrzymać login i hasło umożliwiające logowanie do własnego konta na stronie internetowej Biblioteki, poprzez które może monitorować stan wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz dokonywać ich prolongaty.

§ 15
1. Czytelnik nie może udostępniać karty bibliotecznej do korzystania innej osobie.
2. W uzasadnionych przypadkach, w razie wątpliwości co do osoby Czytelnika, pracownik Biblioteki może zażądać okazania dokumentu tożsamości przez osobę posługującą się kartą biblioteczną.
3. Czytelnik jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty bibliotecznej.

§ 16
1. Czytelnik jest zobowiązany do ochrony karty bibliotecznej przed utratą lub zniszczeniem. Zgubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w filii w celu zastrzeżenia karty bibliotecznej.
2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

§ 17
W razie utraty lub zniszczenia karty bibliotecznej na wniosek Czytelnika wydawany jest duplikat karty bibliotecznej. Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej pobiera się od Czytelnika opłatę w wysokości 5,00 (pięć) złotych.

 

Wypożyczanie zbiorów

§ 18
1. W wypożyczalniach obowiązuje system wolnego dostępu do półek.
2. W filii wypożyczać można jednocześnie 4 dokumenty (bez względu na nośnik informacji –książka, CD, DVD itp.) na okres nie dłuższy niż:
a) książki, książki mówione – 30 dni,
b) filmy – 14 dni,
c) muzyka – 14 dni.
3. Dokumenty elektroniczne udostępniane są wyłącznie na stanowiskach komputerowych Biblioteki.
4. W wypadku korzystania z kilku filii bibliotecznych Czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 10 dokumentów.
5. Czytelnikowi, który ma nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki, można odmówić prawa do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
§ 19
1. Dopuszcza się udzielenie dwukrotnej prolongaty zwrotu dokumentu.
2. Prolongata nie zostanie udzielona, gdy w dniu zgłaszania prośby o prolongatę, Czytelnik Biblioteki nie zwrócił w terminie innych materiałów bibliotecznych lub ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki.
3. Prośbę o prolongatę należy zgłosić najpóźniej w dniu terminu zwrotu wypożyczonej pozycji.
4. Po dokonaniu dopuszczalnych prolongat dokument należy zwrócić.

 

§ 20
1. Dodatkowe potwierdzenie wypożyczenia zbiorów może stanowić rewers.
2. Wypożyczone książki Czytelnik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi. Czytelnik powinien sprawdzić stan swojego konta i zgłosić ewentualne wątpliwości.

 

Udostępnianie zbiorów

§ 21
1. Zbiory zgromadzone w czytelni lub w księgozbiorze podręcznym udostępniane są Czytelnikom na miejscu.
2. Materiały biblioteczne udostępnia się po okazaniu dowodu tożsamości lub karty bibliotecznej. Czytelnik wpisuje do zeszytu odwiedzin tytuły dokumentów i/lub czasopism.
3. Bieżące numery czasopism udostępniane są na miejscu. Archiwalne numery czasopism mogą być wypożyczane na zewnątrz na okres ustalony przez kierownika filii w zależności od zapotrzebowania na poszczególne tytuły. Biblioteka nie gromadzi roczników czasopism.

§ 22
1. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wypożyczenie zbiorów przeznaczonych do udostępniania na miejscu na czas ściśle określony przez bibliotekarza (tzw. wypożyczenie krótkoterminowe). Bibliotekarz może odmówić takiego wypożyczenia.
2. Jeśli Czytelnik wypożycza na zewnątrz zbiory, o których mowa w § 22 ust.1 Regulaminu powinien okazać dokument tożsamości w celu spisania danych, potwierdzić wypożyczenie dokumentu i ustalony termin zwrotu czytelnym podpisem na rewersie, podać aktualny numer telefonu kontaktowego, zwrócić dokument w wyznaczonym terminie lub wcześniej, jeśli bibliotekarz zgłosi telefonicznie taką potrzebę.
3. Czytelnikowi, który nie dotrzyma terminu zwrotu, dokumenty przeznaczone do korzystania na miejscu nie będą wypożyczane do domu.

 

Przetrzymywanie zbiorów

§ 23
1. Czytelnik zobowiązany jest oddać wypożyczone zbiory w terminie określonym w § 18 ust. 2 Regulaminu.
2. W przypadku gdy Czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych zbiorów i nie reaguje na ponaglenia Biblioteki o ich zwrot, Biblioteka dochodzi swych roszczeń poprzez:
a) upomnienie na piśmie,
b) obciążenie kosztami wysłania upomnienia,
c) konieczność zapłacenia przez Czytelnika ustalonej w Regulaminie opłaty za przetrzymanie wypożyczonych dokumentów,
d) zablokowanie konta,
e) trwałe lub okresowe pozbawienie prawa korzystania z Biblioteki,
f) przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego.
3. Czytelnik, który przetrzymuje zbiory biblioteczne otrzymuje dwa upomnienia zwykłe. Jeśli mimo to Czytelnik uporczywie uchyla się od zwrotu dokumentów, Biblioteka może wysłać upomnienie polecone z potwierdzeniem odbioru.
4. Wysokość kosztów upomnienia ustalona jest na podstawie aktualnej ceny usług pocztowych i kosztów druku.
5. Czytelnik jest zobowiązany zwrócić wypożyczone dokumenty w regulaminowym terminie niezależnie od tego, czy otrzymał e-maila (tylko filie z wypożyczaniem komputerowym) oraz upomnienie. Pisemne upomnienie oraz e-mail jest informacją dla Czytelnika o naruszeniu przez niego zasad Regulaminu.

§ 24
1. Za przetrzymanie wypożyczonych dokumentów ponad termin określony w § 18 ust. 2 Regulaminu Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,50 zł od dokumentu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
2. Opłata za przetrzymanie materiałów bibliotecznych nie jest naliczana za czas zamknięcia filii, w której zbiory te zostały wypożyczone, o ile wcześniej nie został przekroczony termin zwrotu.

§ 25
Jeżeli Czytelnik, pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu dokumentu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka ma prawo zablokować jego konto w całej sieci, jednocześnie dochodząc swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 26
W przypadku Czytelnika niepełnoletniego upomnienia wysyłane są do opiekuna prawnego.

 

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów

§ 27
1. Czytelnik jest zobowiązany odpowiedzialnie obchodzić się z wypożyczonymi zbiorami, powinien zabezpieczyć je przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem.
2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia powinny być odnotowane przez bibliotekarza w opisie dokumentu.

§ 28
1. Czytelnik jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Bibliotece w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia (niezwrócenia) dokumentu. Naprawienie szkody nastąpi – według wyboru Biblioteki – poprzez:
a) dostarczenie i przeniesienie na własność Biblioteki nowego egzemplarza tego samego lub innego, wskazanego przez Bibliotekę tytułu;
b) zapłatę odszkodowania pieniężnego na rzecz Biblioteki w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej przez Bibliotekę.
2. W uzasadnionych przypadkach (np. dotyczących dokumentów szczególnie wartościowych) Biblioteka może ustalić z Czytelnikiem inny sposób i zakres naprawienia szkody.
3. Niezależnie od dokonanego sposobu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki, Czytelnik nie nabywa prawa własności do niezwróconych, uszkodzonych lub zniszczonych dokumentów.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

§ 29
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zw. dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Czytelnika jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) umożliwienia korzystania z zasobów i usług bibliotecznych, w tym udostępniania przez MBP zbiorów oraz obsługi ich wypożyczana i zwrotu, a więc w zakresie realizacji przez MBP działalności statutowej oraz obowiązków biblioteki publicznej, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 574 z późn. zm.),
b) prowadzenia statystyki dotyczącej użytkowania biblioteki oraz jej zasobów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.),
c) prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, dotyczących działalności statutowej MBP oraz organizowanych wydarzeń własnych jak również propagowania dziedzictwa narodowego, nauki i kultury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (e) RODO w związku z przepisami ustawy o bibliotekach.
4. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) firmy wspierające obsługę informatyczną,
b) firmy windykacyjne.
5. Do końca pierwszego kwartału po upływie 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik korzystał po raz ostatni z usług Biblioteki, dane osobowe Czytelnika są usuwane z systemów informatycznych, a deklaracja czytelnika jest niszczona. Procedurze tej nie podlegają Czytelnicy z zaległościami - którzy posiadają niezwrócone pozycje lub nierozliczone zaległości finansowe wobec Biblioteki.
6. Czytelnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich zmiany, sprostowania, usunięcia po pisemnym wniosku do Dyrektora MBP lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów promocyjno-informacyjnych lub na komunikację za pomocą środków elektronicznych, Czytelnik ma również prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody, na podstawie której MBP wykorzystuje dane kontaktowe, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
7. Czytelnik ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych i złożenie deklaracji czytelnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celu przetwarzania danych. Odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.
9. Dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani procesie profilowania.

 

Przepisy końcowe

§ 30
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 r.
2. Traci moc dotychczasowy Regulamin obowiązujący w Bibliotece.

Zatwierdzono decyzją Dyrektora z dnia 22.01.2019 r.

Zarządzenie z dnia 23 października 2019 r. w spawie zmiany Regulaminu Biblioteki do pobrania.