Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych

organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2

 

I. Postanowienia ogólne.

1) Organizatorem wydarzeń kulturalno-edukacyjnych odbywających się w filiach MBP jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin.
2) Wydarzenia są organizowane i realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi, w tym: Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
3) Rekomendowane jest prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej online, na świeżym powietrzu lub w filiach, których przestrzeń pozwala na zachowanie reżimu sanitarnego.
4) Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację przez osoby biorące udział wszystkich warunków Organizatora przewidzianych dla wydarzenia.
5) Zasady uczestnictwa w wydarzeniu mogą być uzupełniane lub zmieniane
w każdym czasie; w przypadku zmian odpowiednie informacje będą aktualizowane.

II. Warunki uczestnictwa.

1) Każda osoba uczestnicząca w wydarzeniu jest odpowiedzialna za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w tym wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w celu zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa.
2) Osoba z oznakami choroby zakaźnej oraz taka, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie możliwości jej wystąpienia, nie może brać udziału w organizowanych wydarzeniach.
3) Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu zobowiązana jest do wypełnienia oświadczenia uczestnika wydarzenia – poświadczone własnoręcznym podpisem.
4) Uczestnicy oczekujący na wejście do filii zobowiązani są do zachowania co najmniej 1,5-2 metra odstępu od innych oczekujących, z wyłączeniem osób
z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.
5) Każda osoba wchodząca na teren wydarzenia jest zobowiązana do noszenia na twarzy maseczki zakrywającej usta i nos lub przyłbicy oraz do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym zapewnionym przez Organizatora, dostępnym przy wejściu do pomieszczenia, w którym odbywa się wydarzenie.
6) Każda osoba wchodząca na teren wydarzenia jest zobowiązana do zachowania odstępu, co najmniej 1,5 - 2 metra, od innych uczestników i zajmowania miejsc wyznaczonych przez Organizatora. Rodziny i osoby mieszkające razem mogą znajdować się obok siebie.
7) Uczestnikom zaleca się przybycie na wydarzenie odpowiednio wcześniej w celu sprawnego przeprowadzenia wszystkich procedur wynikających z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczących organizacji imprez kulturalnych w okresie pandemii.
8) Po zakończeniu wydarzenia rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie terenu wydarzenia – niegromadzenie się.
9) Organizator zastrzega sobie prawo do bieżącego i stałego kontrolowania bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego wydarzeń.

III. Zobowiązania Organizatora.

1) Wyznaczenie miejsc dla uczestników wydarzeń.
2) Zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla uczestników wydarzeń.
3) Dezynfekcja powierzchni używanych przez uczestników przed rozpoczęciem wydarzenia oraz po jego zakończeniu.
4) Umieszczenie zasad uczestnictwa w eksponowanym miejscu.