Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

E-booki Legimi

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


IX Festiwal Słowa i Obrazu Drukuj
poniedziałek, 16 wrzesień 2019


image_001.jpgXXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie organizują IX edycję Festiwalu Słowa i Obrazu pod hasłem „Na końcu świata…”. Motyw podróży będzie towarzyszył uczestnikom spotkań, prelekcji oraz dwóch konkursów wojewódzkich – pięknego czytania i plastycznego. Wyboru hasła dokonano w związku z 115. rocznicą urodzin Czesława Centkiewicza (1904-1996) oraz 125. rocznicą urodzin Arkadego Fiedlera (1894-1985).

Każdy z nas jest uczestnikiem wyjątkowych podróży, które poszerzają horyzonty, zmieniają nasze postrzeganie świata. Jednym ze sposobów poznawania kultury innych krajów jest czytanie literatury podróżniczej. Dlatego zachęcamy nauczycieli do promowania wśród uczniów czytania ciekawych książek, a młodzież zapraszamy do udziału w konkursach.
Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a nauczyciele dyplomy za przygotowanie uczniów do konkursów.
Organizatorzy

Patronami Festiwalu są: pan Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego, pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty oraz pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin.


REGULAMINCele:
- uczczenie rocznic urodzin polskich pisarzy - podróżników – Czesława Centkiewicza i Arkadego Fiedlera,
- promocja czytelnictwa,
- propagowanie idei pięknego czytania i kultury słowa,
- rozbudzanie zainteresowania literaturą i sztuką,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- kształtowanie wyobraźni i umiejętności własnej interpretacji twórczej,
- prezentacja twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców.

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-7-8) województwa lubelskiego. Konkurs odbywa się w jednej kategorii wiekowej.

2. Uczestnicy rywalizują o tytuł Mistrza Słowa lub Mistrza Obrazu.

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
 • Liczba uczestników jest ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 uczniów.

 • Każdy uczestnik czyta fragment dowolnej książki o tematyce podróżniczej

 • Czas prezentacji - maksymalnie 3 minuty. Po przekroczeniu wyznaczonego czasu jury może przerwać prezentację uczestnika.

 • Przesłuchania uczestników konkursu pięknego czytania odbędą się w dniach 23-24 października (środa, czwartek) 2019 roku o godz. 9.00 w XXIX LO w Lublinie przy ul. Lipowej 25. Organizatorzy dopuszczają możliwość zorganizowania przesłuchań w ciągu jednego dnia.

Komisja konkursowa przy ocenie prezentacji weźmie pod uwagę: dobór tekstu do wieku i możliwości uczestnika,  poprawność czytania, płynność czytania, interpretację tekstu, wrażenia artystyczne – dramaturgia, intonacja, poprawność akcentowania wyrazowego i zdaniowego.

KONKURS PLASTYCZNY
 • Liczba uczestników nieograniczona.

 • Ocenie będą podlegać prace konkursowe, które:
- odnoszą się do tematu konkursu („Na końcu świata…”),
- są inspirowane wybranymi utworami literackimi o tematyce podróżniczej,
- są wykonane: samodzielnie, dowolną techniką (bez użycia waty, plasteliny, bibuły, gotowych elementów pasmanteryjnych), w formacie  A3 (42x29,7 cm) lub 50 x 35 cm, estetycznie.
 • Każda praca powinna być czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika. Ilość prac jednego autora nieograniczona.

 • Komisja  konkursowa weźmie pod uwagę: oryginalną interpretację tematu, umiejętność posługiwania się narzędziem, estetykę wykonania.

 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie.

 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie i mogą być wykorzystane do upowszechniania.

 • Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie majątkowych praw autorskich i publikację wizerunku (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 t.j.).


3. Termin nadsyłania zgłoszeń i prac (decyduje data stempla pocztowego):
    18 października -  konkurs pięknego czytania
    31 października - prac plastycznych
.

Karty zgłoszeń (do pobrania TUTAJ) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

XXIX Liceum Ogólnokształcące
im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin, tel. 81 466 45 70, 81 534 01 54
z dopiskiem „Na końcu świata…”
– KONKURS CZYTANIA (lub) KONKURS PLASTYCZNY

 lub pocztą elektroniczną (scan karty) na adres: 29lozapora@gmail.com


6. Finał konkursu odbędzie się 20 listopada 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie.

7. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani tytułem Mistrza Słowa i Mistrza Obrazu oraz nagrodą rzeczową. Osoby wyróżnione również otrzymają nagrody rzeczowe. Opiekunowie nagrodzonych uczestników konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

8. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nadania tytułu Wicemistrza Słowa i Wicemistrza Obrazu.

9. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 t.j.).

10. W konkursie wezmą udział uczniowie, którzy wypełnią kartę zgłoszenia, zaakceptują niniejszy Regulamin i wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W imieniu osób niepełnoletnich zgody udzielają rodzice lub opiekunowie prawni. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, z siedzibą przy ul. Lipowej 25. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

11. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu laureatów i ich opiekunów na uroczystość wręczania nagród.

12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.


Harmonogram wydarzeń:
wrzesień – październik 2019 r.
Eliminacje środowiskowe Wojewódzkiego konkursu pięknego czytania (szkoły podstawowe woj. lubelskiego)
do 18 października - zgłoszenia uczestników Wojewódzkiego konkursu pięknego czytania - XXIX LO w Lublinie, ul. Lipowa 25

23 - 24 października  - przesłuchania uczestników Wojewódzkiego konkursu pięknego czytania - XXIX LO w Lublinie, ul. Lipowa 25

do 31 października  - składanie prac plastycznych na Wojewódzki konkurs plastyczny - XXIX LO w Lublinie, ul. Lipowa 25

październik - listopad 2019 r.
Imprezy towarzyszące (warsztaty, spotkania, prezentacje, wystawy), według oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

listopad 2019 r.

20 listopada - Finał Festiwalu Słowa i Obrazu: rozstrzygnięcie Wojewódzkiego konkursu plastycznego wręczenie nagród laureatom – Mistrzom Słowa i Mistrzom Obrazu koncert laureatów Wojewódzkiego konkursu pięknego czytania Wystawa pokonkursowa w
filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie


listopad - grudzień 2019 r. Wystawa pokonkursowa prac plastycznych w MBP w Lublinie oraz w XXIX LO w Lublinie, ul. Lipowa 25


< Poprzedni   Następny >

XI edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2019/2020

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego