Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

E-booki Legimi

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


XIII Miejski Konkurs Recytatorski Drukuj
piątek, 02 sierpień 2019

image_001.jpgREGULAMIN
Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Peowiaków 12, 20-007 LublinI    Cele konkursu

1. Popularyzacja literatury polskiej.
2. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
3. Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.
4. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.


II   Zasady uczestnictwa

1. Recytatorzy występują w dwóch kategoriach wiekowych:
  • młodzież klas VII-VIII szkół podstawowych
  • młodzież szkół ponadpodstawowych
2. Repertuar recytatora stanowi: jeden utwór pisarza z okresu literatury staropolskiej i jeden dowolnie wybrany pisarza związanego z Lublinem z zakresu literatury polskiej XX i XXI wieku, opublikowany  w książce lub periodyku literackim.
Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

3. Placówki szkolne i pozaszkolne mogą zgłosić maksymalnie ośmiu recytatorów.
W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy o przeprowadzenie eliminacji  środowiskowych. Zgłoszenie  odbywa  się  poprzez dostarczenie  Karty  Uczestnika oraz Oświadczenia RODO podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna w nieprzekraczalnym terminie do 19 października 2019 r.  pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna  im. Hieronima  Łopacińskiego w Lublinie, Dział Instrukcyjno–Metodyczny, II piętro budynku Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, p. 235, 20-007 Lublin lub e-mail: im@mbp.lublin.pl

Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszeni wyłącznie uczniowie, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą zgodę na uczestnictwo dziecka w Konkursie.
Jeżeli Uczestnik ukończył 16 lat, zgodnie z własną wolą wyraża zgodę na publikację podstawowych danych i wizerunku oraz ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora Konkursu.
W związku ze zgłoszeniem Uczestnika nauczyciel (instruktor) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych i komunikowanie się z nim w sprawach związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem drogi elektronicznej lub telefonicznej.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym czasie z udziału w Konkursie. W celu rezygnacji należy złożyć pisemne oświadczenie.

5. Udzielone w czasie zgłaszania do Konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

6.  W celu organizacji Konkursu Organizator pozyskuje od Uczestników oraz nauczycieli (instruktorów) dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie Uczestnika.

7. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z organizacją Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie przy ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Dane osobowe (zgodnie z Kartą Uczestnika) gromadzone są w oparciu o zgłoszenie, dokonane za zgodą rodziców/prawnych opiekunów. Bez podania danych nie jest możliwy udział w Konkursie. Zbierane są one przez Organizatora wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Konkursu. Będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Udzielający zgody, w każdej chwili, ma możliwość jej odwołania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy Organizatora. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w Konkursie. Wraz z odwołaniem zgody i rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie dane osoby zgłoszonej będą przetwarzane wyłącznie jako archiwalne, zgodnie z procedurami obowiązującymi u Organizatora. Osobie, której dane dotyczą, jej rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje również prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: iod@mbp.lublin.pl
 

III  Kryteria oceny

Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury, powołane przez organizatora, według następujących kryteriów:
        - dobór repertuaru,
        - dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,
        - interpretacja utworów,
        - kultura mowy,
        - ogólny wyraz artystyczny.
Członkowie Jury upoważnieni są przez Organizatora do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu, zobowiązani są również do zachowania stanu poufności informacji i danych pozyskanych w związku z realizacją zadań w Jury.


IV  Przebieg konkursu

2 września – 17 października 2019 – I etap eliminacji w szkołach, bursach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach kultury, świetlicach i klubach osiedlowych.
do 19 października – przyjmowanie zgłoszeń uczestników II etapu, wyłonionych w eliminacjach środowiskowych.
28 października 2019 – II etap eliminacji wyłaniający kandydatów na laureatów Konkursu. Sala prób nr 1 Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, ul. Peowiaków 12 (I piętro w budynku Centrum Kultury).
28 listopada 2019 – III etap eliminacji – finał miejski – Koncert Laureatów połączony z wręczeniem nagród. Sala Czarna (I piętro) Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12.


V   Nagrody

Nagrody rzeczowe i wyróżnienia będą przyznawane w poszczególnych grupach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych,  uczniowie szkół ponadpodstawowych). Wszyscy uczestnicy otrzymają też pamiątkowe dyplomy.


Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w eliminacjach zostanie opublikowana na stronie internetowej MBP:  www.mbp.lublin.pl  z zachowaniem zasad dotyczących legalności publikacji danych.

Dokumenty związane z organizacją Konkursu, tj. Regulamin Konkursu, Karta Uczestnika i Oświadczenie RODO dostępne są TUTAJ.Biuro Organizacyjne
XIII Miejskiego Konkursu Recytatorskiego


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Dział Instrukcyjno-Metodyczny
II piętro w budynku Centrum Kultury,  p. 235
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin


tel: 81 466-62-00
     81 466-62-89

fax: 81 466-62-49


e-mail: im@mbp.lublin.pl< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego