Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Przetarg nieograniczony na dostawę łącza internetowego 10Mbps Drukuj
piątek, 05 grudzień 2008
Sprawa nr KOM 341/5/08

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę łącza internetowego 10Mbps

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. (81) 532 15 29
fax (81) 534 71 70
e-mail mbp@mbp.lublin.pl

II. Określenie  trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbp.lublin.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych :
Przedmiotem zamówienia jest dostawa symetrycznego łącza internetowego o przepustowości 10Mbps do centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w oparciu o łącze stałe Wykonawcy.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 32412110-8 - Sieć internetowa
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: nie przewiduje się

VI. Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od uruchomienia łącza

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich kwalifikacji;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usług lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI SIWZ. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/ nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
pok. nr 3 – Kancelaria
do dnia 15.12.2008 r. do  godz. 10:00
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 o godz. 10:00

XI. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie przewiduje się
XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie przewiduje się

Lublin, 05.12.2008 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego