Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów, oprogramowania i SSWiN Drukuj
piątek, 07 listopad 2008
Sprawa nr KOM 341/4/08
OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem oraz systemu SSWiN


I. Nazwa i adres Zamawiającego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. (81) 532 15 29
fax (81) 534 71 70
e-mail mbp@mbp.lublin.pl

II. Określenie  trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbp.lublin.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (komputery, monitory LCD, serwery,  laptopy, kolorowa drukarka laserowa A3, ploter tnący), oprogramowanie serwerowe, zintegrowany system biblioteczny wraz wdrożeniem, dostawa i montaż systemu sygnalizacji napadu i włamania.
Wszystkie dostawy i usługi podzielono na 5 odrębnych zadań (części):
Zadanie nr 1: dostawa komputerów PC i serwerów
Zadanie nr 2: dostawa oprogramowania systemu bibliotecznego wraz z wdrożeniem
Zadanie nr 3: dostawa 4 systemów SSWiN wraz z montażem
Zadanie nr 4: dostawa laptopów, kolorowej drukarki laserowej A3
Zadanie nr 5: dostawa plotera tnącego

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30213000-5 - Komputery osobiste
48822000-6 - Serwery komputerowe
30231310-3 - Wyświetlacze płaskie
48161000-4 - Biblioteczny system zarządzania
31625300-6 - Alarmy antywłamaniowe
45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
30213100-6 - Komputery przenośne
30232110-8 - Drukarki laserowe
30232140-7 - Plotery

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: nie przewiduje się

VI. Termin wykonania zamówienia: 30.12.2008 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
A. posiadają kwalifikacje do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich kwalifikacji;
B. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania usług lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności:
1.dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 3 dostaw polegających na dostawie sprzętu komputerowego o wartości powyżej 100 tys. złotych brutto – dotyczy zadania nr 1
2.posiadają doświadczenie jako główny wykonawca z zakresu dostawy oprogramowania systemu informacyjno-bibliotecznego tzn. wykażą zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej pięć dostaw i/lub usług o wartości 100 tys. zł z załączeniem dokumentów potwierdzających, że w/w dostawy i/lub usługi zostały wykonane należycie – dotyczy zadania nr 2
3.dysponują co najmniej ośmioma osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania oferowanego systemu zarządzania biblioteką – dotyczy zadania nr 2
4.dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie z zakresu wdrażania projektu informatycznego zgodnie z metodyką PRINCE2, PMI, PMP lub równoważną – dotyczy zadania nr 2
5.dysponują co najmniej jedną osobą prowadzącą instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu przeszkoloną przez producenta lub jego przedstawiciela w zakresie konfiguracji oferowanych central sygnalizacji napadu i włamania – dotyczy zadania nr 3
6.dysponują co najmniej jedną osobą prowadzącą instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia – dotyczy zadania nr 3
C. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
D. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy;
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI SIWZ. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/ nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: jedynym kryterium oceny ofert jest cena

X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 (Kancelaria) lub przesłać pocztą w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie do siedziby Zamawiającego:
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
Oferty należy składać do dnia 17.11.2008 r. do godz. 10:00
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 6 o godz. 10:00

XI. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie przewiduje się

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie przewiduje się

Lublin, 07.11.2008 r.

Data przesłania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych: 07.11.2008 r., skierowano do publikacji pod nr 243828-2008
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego