Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Drukuj
wtorek, 21 październik 2008

Przetarg nieograniczony na dostawę łączy internetowych


Numer ogłoszenia: 236258 - 2008; data zamieszczenia w BZP: 21.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie , ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5321529, fax. 081 5347170.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mbp.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę łączy internetowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa łączy internetowych do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i świadczenie usług dostępu sieci Internet w oparciu o łącza stałe Wykonawcy. O ile nie określono inaczej wartości download/upload wyrażono w kbit/s. Zadanie nr 1, lokalizacja: Centrala MBP, adres: ul. Peowiaków 12, tel. 081 532-15-29, download min: 10mbps, upload min: 10mbps, adresy IP: 18* Zadanie nr 2, lokalizacja: Filia nr 3, adres: ul. Hutnicza 20 A, tel. 081 746-29-63, download min: 1024, upload min: 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 3, lokalizacja: Filia nr 5, adres: ul. Krochmalna 47, tel. 081 442-44-24, download min: 512, upload min: 128, adresy IP: 1 Zadanie nr 4, lokalizacja: Filia nr 6, adres: ul. Poniatowskiego 4, tel. 081 533-07-13 , download min: 1024, upload min: 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 5, lokalizacja: Filia nr 7, adres: ul. Kunickiego 35, tel. 081 472-53-93 , download min: 1024, upload min: 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 6, lokalizacja: Filia nr 8, adres: ul. Zuchów 2, tel. 081 534-10-73 , download min: 1024, upload min: 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 7, lokalizacja: Filia nr 9, adres: ul. Krańcowa 106, tel. 081 744-17-18 , download min: 2048, upload min: 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 8, lokalizacja: Filia nr 11, adres: ul. Lwowska 6, tel. 081 747-43-54 , download min: 1024, upload min: 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 9, lokalizacja: Filia nr 18, adres: ul. Głęboka 8 A, tel. 081 525-10-91 , download min: 2048, upload min: 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 10, lokalizacja: Filia nr 31, adres: ul. Nałkowskich 102, tel. 081 744-71-69 , download min: 1024, upload min: 256, adresy IP: 1 Szczegółowy opis zakresu zamówienia jest zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich kwalifikacji; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usług, o których mowa w pkt. 3 SIWZ; 3)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy; 4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI SIWZ. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/ nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich - oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w okresie objętym zamówieniem;.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 65
  • 2 - wartość parametru upload - 30
  • 3 - koszt uruchomienia usługi - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mbp.lublin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Peowiaków 12 20-007 Lublin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Peowiaków 12 20-007 Lublin pok. nr 3 - Kancelaria.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej

24.10.2008 r.: Odpowiedź na pytanie
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego