Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Przetarg nieograniczony na dostawę prasy w 2009 roku Drukuj
piątek, 17 październik 2008
Lublin, 17.10.2008 r.
Sprawa nr IM 341/1/08

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublina
tel. (0–81) 532-15-29 w. 19

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę prasy w 2009 roku

Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbp.lublin.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa (zakup)  prasy wydanej w 2009 roku w ilościach oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 22200000-2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty za pomocą wadium.
Termin realizacji zamówienia:
01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 oraz Wykonawcy w stosunku do których nie zaistniały przesłanki określone w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, których listę zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty obowiązywać będzie jedno kryterium:
cena ofertowa – znaczenie – 100 %

Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, pokój nr 8, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest także na stronie internetowej MBP:
www.mbp.lublin.pl

Termin związania ofertą:
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: „OFERTA NA DOSTAWĘ PRASY” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27 PAŹDZIERNIKA 2008 r. PRZED GODZ. 14.30” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 w terminie do dnia   27 października 2008 r.  do godz. 14.30.            

OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2008 r.
O GODZ.  14.30  W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W POKOJU NR 6.

Lublin, dnia 17.10.2008 r.

Data przesłania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych: 17.10.2008 r., skierowano do publikacji pod nr 234582-2008
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego