Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych Drukuj
poniedziałek, 08 listopad 2004

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177)

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
tel. (0-prefiks-81) 532-15-29 w. 19

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie robót remontowo - budowlanych n/w lokali filii bibliotecznych:

-Filia Nr 6 Lublin, ul. Poniatowskiego 4

-Filia Nr 7 Lublin, ul. Kunickiego 35

-Filia Nr 9 Lublin, ul. Krańcowa 106

-Filia Nr 11 Lublin,ul. Lwowska 6

-Filia Nr 31 Lublin, ul. Nałkowskich 102

Przedmiot zamówienia obejmuje:(między innymi):

- ułożenie posadzki z płytek gresowych

- wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych

- malowanie emulsyjne i olejne

- wymiana drzwi

- wymiana urządzeń sanitarnych

- wymiana opraw oświetleniowych

Przedmiot zamówienia określony jest we wspólnym Słowniku Zamówień kodami: 45431100-8, 45431200-9, 45442100-8, 45421134-2, 45330000-9, 45311200-2.

Szczegółowy opis robót zawierają kosztorysy nakładcze budowlane stanowiące załączniki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Żądany termin realizacji zamówienia (zakończenie):

-Filia Nr 6 Lublin, ul. Poniatowskiego 4 - do dnia 21.03.2005r.

-Filia Nr 7 Lublin, ul. Kunickiego 35 - do dnia 21.03.2005r.

-Filia Nr 9 Lublin, ul. Krańcowa 106 - do dnia 28.12.2004r.

-Filia Nr 11 Lublin,ul. Lwowska 6 - do dnia 21.03.2005r.

-Filia Nr 31 Lublin, ul. Nałkowskich 102 - do dnia 21.03.2005r.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi art.22 oraz oferenci w stosunku do których nie zaistniały przesłanki określone w art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez oferenta oświadczeń i dokumentów, których listę zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie w systemie punktowym 0-100

cena 95 pkt
referencje 5 pkt

Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia 23.11.2004 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12 pokój nr. 2 w godzinach 8.00-12.00

Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: „OFERTA NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23.11.2004 r.” należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr. 2 w terminie do dnia 23.11.2004 r. do godz.12.00.

OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU 23 .11.2004 r. O GODZ. 12.00 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W POKOJU NR. 6

Lublin, dnia 08.11.2004 r.


Logo Unii Europejskiej
ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego