Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę prasy Drukuj
piątek, 29 październik 2004

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177)

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
tel. (0-prefiks-81) 532-15-29 w. 19

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę prasy do filii bibliotecznych położonych na terenie Lublina

Przedmiot zamówienia obejmuje:
dostawę (zakup) prasy, która będzie wydana w 2005r. o tytułach i w ilości, a także na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Żądany termin realizacji zamówienia:
1 stycznia 2005r. - 31 grudnia 2005r.

Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 oraz oferenci, w stosunku do których nie zaistniały przesłanki określone w art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez oferenta oświadczeń i dokumentów, których listę zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty obowiązywać będzie jedno kryterium: cena ofertowa – znaczenie – 100%.

Termin związania ofertą:
30 dni licząc od dnia 15 grudnia 2004r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12 pokój nr 8 w godzinach 8:00 – 14:00.

Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: „OFERTA NA DOSTAWĘ PRASY” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 15 LISTOPADA 2004r.” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 w terminie do dnia 15 listopada 2004r.do godz. 14:00.

OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU 15 LISTOPADA O GODZ. 14:00 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W POKOJU NR 6.


Lublin, dnia 29.10.2004r.

< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego