Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych Drukuj
środa, 06 październik 2004

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.. U. Nr. 19 poz 177)


Miejska Biblioteka Publiczna

im. Hieronima Łopacińskiego

w Lublinie

ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin

tel. (0-prefiks-81) 532-15-29 w. 16


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na wykonanie robót remontowo - budowlanych w lokalu filii bibliotecznej przy ul. Przyjaźni 11a w Lublinie

Przedmiot zamówienia obejmuje:(między innymi):

    • - ułożenie posadzki z płytek gresowych
    • - wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych
    • - malowanie emulsyjne i olejne
    • - wymiana drzwi
    • - wymiana urządzeń sanitarnych

Przedmiot zamówienia określony jest we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami: 45431100-8, 45431200-9, 45442100-8, 45421134-2, 45330000-9.

Szczegółowy opis robót zawiera kosztorys nakładczy budowlany stanowiący załącznik specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Żądany termin realizacji zamówienia (zakończenie) do 5 tygodni od dnia udostępnienia pomieszczeń przeznaczonych do remontu.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi art.22 oraz oferenci w stosunku do których nie zaistniały przesłanki określone w art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez oferenta oświadczeń i dokumentów, których listę zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie w systemie punktowym 0-100

cena 95 pkt
referencje 5 pkt

Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia 21.10.2004 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12 pokój nr. 2 w godzinach 8.00-12.00

Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: „OFERTA NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.10.2004 r.” należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr. 2 w terminie do dnia 21.10.2004 r. do godz.12.50.

OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU 21.10.2004 r. O GODZ. 13.00 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W POKOJU NR. 6


Lublin,dnia 05.10.2004 r.

< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego