XI Miejski Konkurs Recytatorski Drukuj
piątek, 25 sierpień 2017
REGULAMIN


I    Cele konkursu
1.    Popularyzacja literatury polskiej.
2.    Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
3.    Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.
4.    Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.


II   Zasady uczestnictwa
1.    Recytatorzy występują w dwóch kategoriach:
•    młodzież klas VII-VIII szkół podstawowych
•    młodzież szkół ponadpodstawowych
2.    Repertuar recytatora stanowią dwa utwory pisarzy związanych z Lublinem opublikowane w książce lub periodyku. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
3.    Placówki szkolne i pozaszkolne mogą zgłosić maksymalnie ośmiu recytatorów. W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy o przeprowadzenie eliminacji  środowiskowych. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie Karty Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2017 r.  pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna  im. Hieronima  Łopacińskiego w Lublinie, Dział Instrukcyjno–Metodyczny, II piętro budynku Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, p. 235, 20-007 Lublin lub e-mail: im@mbp.lublin.pl


III  Kryteria oceny
           Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury, powołane przez organizatorów, według następujących kryteriów:
        - dobór repertuaru,
        - dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,
        - interpretacja utworów,
        - kultura mowy,
         - ogólny wyraz artystyczny.


IV  Przebieg konkursu
    4 września – 16 października – I etap eliminacji w szkołach, bursach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach kultury, świetlicach i klubach osiedlowych.
    do 18 października – przyjmowanie zgłoszeń uczestników II etapu, wyłonionych w eliminacjach środowiskowych.
    26 –  27 października – II etap eliminacji wyłaniający kandydatów na laureatów Konkursu. Sala prób nr 1 Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, ul. Peowiaków 12 (I piętro w budynku Centrum Kultury).
    29 listopada – III etap eliminacji – finał miejski – Koncert Laureatów połączony z wręczeniem nagród. Sala Czarna (I piętro) Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12.


V   Nagrody
Nagrody rzeczowe i wyróżnienia będą przyznawane w poszczególnych grupach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych,  ponadpodstawowych). Wszyscy uczestnicy otrzymają też pamiątkowe dyplomy.


Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w eliminacjach zostanie opublikowana na stronie internetowej MBP:  www.mbp.lublin.pl
Tutaj dostępny jest również Regulamin Konkursu i Karta Uczestnika.


Biuro Organizacyjne
XI Miejskiego Konkursu Recytatorskiego


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Dział Instrukcyjno-Metodyczny,
II piętro w budynku Centrum Kultury
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin,


tel: 81 466-62-00
      81 466-62-89

                          fax: 81 466-62-49


e-mail: im@mbp.lublin.pl


SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE!

Tutaj Pobierz Kartę uczestnika:


< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego