Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych Drukuj
środa, 21 lipiec 2004
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin tel. (0-prefiks-81) 532-15-29 w. 16 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku filii bibliotecznej przy ul. Kruczkowskiego 14 w Lublinie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

( Dz.. U. Nr. 19 poz 177)


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
tel. (0-prefiks-81) 532-15-29 w. 16


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku filii bibliotecznej przy ul. Kruczkowskiego 14 w Lublinie

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • roboty budowlane (między innymi):

  • naprawa pęknięć posadzki cementowej

  • wykonanie posadzki z płytek gresowych

  • wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych

  • wykonanie gładzi jednowarstwowej na ścianach i sufitach

  • montaż okładzin gipsowo-kartonowych na stropach

  • malowanie emulsyjne i olejne

  • przebicie otworu drzwiowego


 • roboty sanitarne (między innymi):

  • demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego

  • wymiana trójników żeliwnych kanalizacyjnych na PCV

  • montaż urządzeń sanitarnych

Przedmiot zamówienia określony jest we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami: 45431100-8, 45431200-9, 45421146-9, 45442100-8, 45330000-9

Szczegółowy opis robót zawiera kosztorys nakładczy budowlany oraz kosztorys nakładczy sanitarny stanowiący załącznik specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Żądany termin realizacji zamówienia (zakończenie) do 10 tygodni od dnia udostępnienia pomieszczeń przeznaczonych do remontu.


Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi art.22 oraz oferenci w stosunku do których nie zaistniały przesłanki określone w art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez oferenta oświadczeń i dokumentów, których listę zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie w systemie punktowym 0-100

cena 85 pkt
funkcjonowanie na rynku 10 pkt
referencje 5 pkt

Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia 09.08.2004 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12 pokój nr. 2 w godzinach 8.00-12.00

Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: „OFERTA NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09 08 2004 r.” należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr. 2 w terminie do dnia 09.08.2004 r. do godz. 12.50.

OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU 09.08.2004 r. O GODZ. 13.00 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W POKOJU NR. 6Lublin,dnia 21.07.2004 r.

< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego