Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych Drukuj
środa, 16 czerwiec 2004

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

( Dz.. U. Nr. 19 poz 177)


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
tel. (0-prefiks-81) 532-15-29 w. 16


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku filii bibliotecznej przy ul. Kruczkowskiego 14 w Lublinie

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • roboty budowlane (między innymi):

  • naprawa pęknięć posadzki cementowej

  • wykonanie posadzki z płytek gresowych

  • wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych

  • wykonanie gładzi jednowarstwowej na ścianach i sufitach

  • montaż okładzin gipsowo-kartonowych na stropach

  • malowanie emulsyjne i olejne

  • przebicie otworu drzwiowego


 • roboty sanitarne (między innymi):

  • demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego

  • wymiana trójników żeliwnych kanalizacyjnych na PCV

  • montaż urządzeń sanitarnych

Przedmiot zamówienia określony jest we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami: 45431100-8, 45431200-9, 45421146-9, 45442100-8, 45330000-9

Szczegółowy opis robót zawiera kosztorys nakładczy budowlany oraz kosztorys nakładczy sanitarny stanowiący załącznik specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Żądany termin realizacji zamówienia (zakończenie) do 10 tygodni od dnia udostępnienia pomieszczeń przeznaczonych do remontu.


Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi art.22 oraz oferenci w stosunku do których nie zaistniały przesłanki określone w art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez oferenta oświadczeń i dokumentów, których listę zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie w systemie punktowym 0-100

cena 85 pkt
funkcjonowanie na rynku 10 pkt
referencje 5 pkt

Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia 02.07.2004 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12 pokój nr. 2 w godzinach 8.00-12.00

Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: „OFERTA NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 02 07 2004 r.” należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr. 2 w terminie do dnia 02.07.2004 r. do godz.9.00.

OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU 02.07.2004 r.

O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W POKOJU NR. 6Lublin,dnia 16.06.2004 r.< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego