Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Przetarg nieograniczony na dostawę łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublini Drukuj
wtorek, 10 czerwiec 2008

Przetarg nieograniczony na dostawę łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
Numer ogłoszenia: 125581 - 2008; data zamieszczenia: 10.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5321529, fax 081 5347170.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mbp.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa łączy internetowych do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i świadczenie usług dostępu sieci Internet w oparciu o łącza stałe Wykonawcy. Zadanie nr 1: Filia nr 1, adres: Lublin, ul. Kościelna 7a, tel. 081 746-55-10, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 2: Filia nr 4, adres: Lublin, ul. Kraśnicka 100 (szpital), tel. 081 537-47-15, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 3: Filia nr 5, adres: Lublin, ul. Krochmalna 47, tel. 081 442-44-24, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 4: Filia nr 10, adres: Lublin, ul. Kleeberga 12 a, tel. 081 747-10-23, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 5: Filia nr 12, adres: Lublin, ul. Żelazowej Woli 7, tel. 081 741-52-73, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 6: Filia nr 13, adres: Lublin, ul. Grażyny 13, tel. 081 525-08-85, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 7: Filia nr 14, adres: Lublin, ul Jaczewskiego 8 (szpital), tel. 081 724-41-37, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 8: Filia nr 15, adres: Lublin, ul. Wajdeloty 20, tel. 081 525-12-62, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 9: Filia nr 16, adres: Lublin, ul. Kasztanowa 1, tel. 081 444-77-55, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 10: Filia nr 17, adres: Lublin, ul. Przyjaźni 11, tel. 081 746-28-11, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 11: Filia nr 19, adres: Lublin, ul. Kunickiego 89, tel. 081 745-31-44, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 12: Filia nr 21, adres: Lublin, ul. Rynek 11, tel. 081 532-05-45, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 13: Filia nr 22, adres: Lublin, ul. Kruczkowskiego 14, tel. 081 744-48-16, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 14: Filia nr 23, adres: Lublin, ul. Chodźki 2 (szpital), tel. 081 718-51-04, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 15: Filia nr 24, adres: Lublin, ul. Juranda 7, tel. 081 525-65-03, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 16: Filia nr 25, adres: Lublin, ul. Sympatyczna 16, tel. 081 527-21-82, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 17: Filia nr 26, adres: Lublin, ul. Leonarda 18, tel. 081 525-64-39, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 18: Filia nr 28, adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 85, tel. 081 525-86-44, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1 Zadanie nr 19: Filia nr 29, adres: Lublin, ul. Kiepury 5, tel. 081 741-92-94, minimalne wymagane parametry: download 4096, upload 512, adresy IP: 3 Zadanie nr 20: Filia nr 30, adres: Lublin, ul. Braci Wieniawskich 5, tel. 081 741-62-36, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1 Każde łącze stanowi osobne zadanie w ramach postępowania. Szczegółowy opis zakresu zamówienia jest zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 20.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich kwalifikacji; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usług; 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI SIWZ. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich - oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w okresie objętym zamówieniem;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena - 65
 • 2. wartość parametru upload - 30
 • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mbp.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima. Łopacińskiego w Lublinie ul. Peowiaków 12 20-007 Lublin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima. Łopacińskiego w Lublinie ul. Peowiaków 12 20-007 Lublin pok. nr 3 - Kancelaria.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1: Filia nr 1, adres: Lublin, ul. Kościelna 7a, tel. 081 746-55-10, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2: Filia nr 4, adres: Lublin, ul. Kraśnicka 100 (szpital), tel. 081 537-47-15, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3: Filia nr 5, adres: Lublin, ul. Krochmalna 47, tel. 081 442-44-24, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 4: Filia nr 10, adres: Lublin, ul. Kleeberga 12 a, tel. 081 747-10-23, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 5: Filia nr 12, adres: Lublin, ul. Żelazowej Woli 7, tel. 081 741-52-73, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 6: Filia nr 13, adres: Lublin, ul. Grażyny 13, tel. 081 525-08-85, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 7: Filia nr 14, adres: Lublin, ul Jaczewskiego 8 (szpital), tel. 081 724-41-37, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 8: Filia nr 15, adres: Lublin, ul. Wajdeloty 20, tel. 081 525-12-62, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 9: Filia nr 16, adres: Lublin, ul. Kasztanowa 1, tel. 081 444-77-55, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 10: Filia nr 17, adres: Lublin, ul. Przyjaźni 11, tel. 081 746-28-11, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 11: Filia nr 19, adres: Lublin, ul. Kunickiego 89, tel. 081 745-31-44, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 12: Filia nr 21, adres: Lublin, ul. Rynek 11, tel. 081 532-05-45, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 13: Filia nr 22, adres: Lublin, ul. Kruczkowskiego 14, tel. 081 744-48-16, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 14: Filia nr 23, adres: Lublin, ul. Chodźki 2 (szpital), tel. 081 718-51-04, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 15: Filia nr 24, adres: Lublin, ul. Juranda 7, tel. 081 525-65-03, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 16: Filia nr 25, adres: Lublin, ul. Sympatyczna 16, tel. 081 527-21-82, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 17: Filia nr 26, adres: Lublin, ul. Leonarda 18, tel. 081 525-64-39, minimalne wymagane parametry: download 1024, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 18: Filia nr 28, adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 85, tel. 081 525-86-44, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 19.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 19: Filia nr 29, adres: Lublin, ul. Kiepury 5, tel. 081 741-92-94, minimalne wymagane parametry: download 4096, upload 512, adresy IP: 3.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - zadanie nr 20.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 20: Filia nr 30, adres: Lublin, ul. Braci Wieniawskich 5, tel. 081 741-62-36, minimalne wymagane parametry: download 2048, upload 256, adresy IP: 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 65
  • 2. wartość parametru upload - 30
  • 3. koszt uruchomienia usługi - 5
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej
Odpowiedz na pytanie zadane w dniu 13.06.2008 r. i zaktualizowana umowa.

Informacja z dnia 17.06.2008 r.: Zawiadomienie o wniesieniu protestu, wezwanie do przyłączenia się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu
Informacja z dnia 17.06.2008 r.: Przedłużenie terminu składania ofert i zmiana terminu otwarcia ofert
Informacja z dnia 19.06.2008 r.: Przedłużenie terminu składania ofert i zmiana terminu otwarcia ofert
Informacja z dnia 25.06.2008 r.: Rozstrzygnięcie protestu z dnia 16.06.2008 r. oraz załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy, wersja z dnia 25.06.2008 r.
Informacja z dnia 25.06.2008 r.: Przedłużenie terminu składania ofert i zmiana terminu otwarcia ofert
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego