Strona Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
Miejski Konkurs Recytatorski Drukuj
czwartek, 25 sierpień 2016
REGULAMIN


I    Cele konkursu
1.    Popularyzacja literatury polskiej.
2.    Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
3.    Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.
4.    Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

II   Zasady uczestnictwa
1.    Recytatorzy występują w dwóch kategoriach:
•    młodzieży szkół gimnazjalnych
•    młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
2.    Repertuar recytatora stanowią dwa utwory -  jeden  Wacława Iwaniuka i jeden dowolnie wybrany, opublikowany w książce lub periodyku literackim z zakresu literatury współczesnej. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
3.    Placówki szkolne i pozaszkolne mogą zgłosić maksymalnie pięciu recytatorów. W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy o przeprowadzenie eliminacji  środowiskowych. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie Karty Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2016 r.  pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna  im. Hieronima  Łopacińskiego w Lublinie, Dział Instrukcyjno–Metodyczny, II piętro budynku Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, p. 235, 20-007 Lublin lub e-mail: im@mbp.lublin.pl

III  Kryteria oceny
           Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury, powołane przez organizatorów, według następujących kryteriów:
        - dobór repertuaru,
        - dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,
        - interpretacja utworów,
        - kultura mowy,
         - ogólny wyraz artystyczny.

IV  Przebieg konkursu
8 września – 13 października – I etap eliminacji w szkołach, bursach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach kultury, świetlicach i klubach osiedlowych.
do 18 października – przyjmowanie zgłoszeń uczestników II etapu, wyłonionych w eliminacjach środowiskowych.
26–  27 października – II etap eliminacji wyłaniający kandydatów na laureatów Konkursu. Sala prób nr 1 Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”,  ul. Peowiaków 12 (I piętro w budynku Centrum Kultury).
28 listopada – III etap eliminacji – finał miejski – Koncert Laureatów połączony  z wręczeniem nagród. Miejsce w którym odbędzie się Koncert zostanie podane w terminie późniejszym.


V   Nagrody
Nagrody rzeczowe i wyróżnienia będą przyznawane w poszczególnych grupach wiekowych (uczniowie szkół gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych). Wszyscy uczestnicy otrzymają też pamiątkowe dyplomy.

Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w eliminacjach zostanie opublikowana na stronie internetowej MBP:  www.mbp.lublin.pl


Biuro Organizacyjne
X Miejskiego Konkursu Recytatorskiego


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Dział Instrukcyjno-Metodyczny,
II piętro w budynku Centrum Kultury
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin,


tel: 81 466-62-00
      81 466-62-89

  fax: 81 466-62-49
e-mail: im@mbp.lublin.pl


Tutaj dostępna Karta Uczestnika i Regulamin 2016 Waclaw Iwaniuk.zip 2016 Waclaw Iwaniuk.zip
< Poprzedni   Następny >
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego