Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji sieci strukturalnych oraz SSWiN Drukuj
czwartek, 21 luty 2008
Sprawa nr KOM 341/1/08

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie instalacji sieci strukturalnych oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu
w filiach MBP

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. (81) 532 15 29
fax (81) 534 71 70
e-mail mbp@mbp.lublin.pl

II. Określenie  trybu zamówienia: przetarg nieograniczony na roboty budowlane

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbp.lublin.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych : Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji sieci strukturalnych wraz z dedykowaną instalacją elektryczną oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w filiach zamawiającego zlokalizowanych na terenie miasta Lublin:
1.        Filia  Nr 10    ul. Kleeberga 12 a
2.        Filia  Nr 12    ul. Żelazowej Woli 7
3.        Filia  Nr 13    ul. Grażyny 13
4.        Filia  Nr 15    ul. Wajdeloty 20
5.        Filia  Nr 16    ul. Kasztanowa 1
6.        Filia  Nr 17    ul. Przyjaźni 11
7.        Filia Nr 21    Rynek 11
8.        Filia  Nr 22    ul. Kruczkowskiego 14
9.        Filia  Nr 25    ul. Sympatyczna 16
10.        Filia  Nr 28    ul. Nadbystrzycka 85
11.        Filia  Nr 29    ul. Kiepury 5
12.        Filia  Nr 27 i 30    ul. Braci Wieniawskich 5
Szczegółowy opis robót zawierają: dokumentacja projektowa, książki przedmiaru robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV:
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314310-7 - Instalowanie okablowania komputerowego
45312200-9 - Instalowanie alarmów włamaniowych

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: nie przewiduje się

VI. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od podpisania umowy

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich kwalifikacji;
2)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
a)    dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci strukturalnej (logicznej) wraz z dedykowaną instalacją elektryczną o wartości co najmniej 10 tys. złotych brutto każda oraz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu systemu sygnalizacji włamania i napadu o wartości co najmniej 10 tys. złotych brutto każda,
b)    dysponują co najmniej jedną osobą uprawnioną do pełnienia funkcji kierownika budowy w branży elektrycznej,
c)    dysponują co najmniej jedną osobą prowadzącą instalację systemu okablowania strukturalnego przeszkoloną przez producenta lub jego przedstawiciela w zakresie instalacji oferowanego systemu okablowania strukturalnego,
d)    dysponują co najmniej jedną osobą prowadzącą instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu przeszkoloną przez producenta lub jego przedstawiciela w zakresie konfiguracji oferowanych central sygnalizacji napadu i włamania,
e)    dysponują co najmniej jedną osobą prowadzącą instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia.
3)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy;
4)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VII SIWZ. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/ nie spełnia.
VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wadium w wysokości 6 000,00 zł
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: jedynym kryterium oceny ofert jest cena
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
pok. nr 3 - Kancelaria
do dnia 14.03.2008 r. do  godz. 1000
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 6 o godz. 1000
XI. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się.
XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie przewiduje się
XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie przewiduje się


Lublin, 21.02.2008 r.Data przesłania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych: 21.02.2008 r., skierowano do publikacji pod nr 36151-2008
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej
Dokumentacja - załączniki do SIWZ (48MB)

Odpowiedź nr 1 na zadane pytanie, zamieszczono 2008-02-28
Formularze do wypełniania, zamieszczono 2008-02-28
Odpowiedź nr 2 na zadane pytanie, zamieszczono 2008-03-04

Logo Unii Europejskiej

ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

zporr_mniejszy_kolormale.jpg
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego