Strona Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
IX Miejski Konkurs Recytatorski Drukuj
piątek, 02 październik 2015
UWAGA!!! Nowy termin składania zgłoszeń - do 15 października 2015 roku
image_001.jpg
Powiększ

REGULAMIN


I    Cele konkursu

1. Popularyzacja literatury polskiej.
2. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
3. Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.
4. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.


II   Zasady uczestnictwa

1. Recytatorzy występują w dwóch kategoriach:
młodzieży szkół gimnazjalnych
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
2. Repertuar recytatora stanowią dwa utwory -  jeden Elżbiety Cichli-Czarniawskiej i jeden dowolnie wybrany, opublikowany w książce lub periodyku literackim z zakresu literatury współczesnej. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
3. Placówki szkolne i pozaszkolne mogą zgłosić maksymalnie trzech recytatorów.

W przypadku dużej liczby chętnych, prosimy o przeprowadzenie eliminacji  środowiskowych. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie Karty Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2015 r.  pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna  im. Hieronima  Łopacińskiego w Lublinie, Dział Instrukcyjno–Metodyczny, II piętro budynku Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, p. 235, 20-007 Lublin.


III  Kryteria oceny

           Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury, powołane przez organizatorów, według
           następujących kryteriów:
        - dobór repertuaru,
        - dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,
        - interpretacja utworów,
        - kultura mowy,
         - ogólny wyraz artystyczny.


IV  Przebieg konkursu

8 września – 8 października – I etap eliminacji w szkołach, bursach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach kultury, świetlicach i klubach osiedlowych.
do 9 października – przyjmowanie zgłoszeń uczestników II etapu, wyłonionych w eliminacjach środowiskowych.
21–  22 października – II etap eliminacji wyłaniający kandydatów na laureatów Konkursu. Trybunał Koronny, Rynek 1.
23 listopada – III etap eliminacji – finał miejski – Koncert Laureatów połączony z wręczeniem nagród. Teatr im. H. Ch. Andersena, ul. Dominikańska 1.


V   Nagrody

Nagrody rzeczowe i wyróżnienia będą przyznawane w poszczególnych grupach wiekowych (uczniowie szkół gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych). Wszyscy uczestnicy otrzymają też pamiątkowe dyplomy.

Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w eliminacjach zostanie opublikowana na stronie internetowej MBP:  www.mbp.lublin.pl
Tutaj dostępny jest również Regulamin Konkursu i Karta Uczestnika.

Biuro Organizacyjne
IX Miejskiego Konkursu Recytatorskiego


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Dział Instrukcyjno-Metodyczny,
II piętro w budynku Centrum Kultury
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin,

tel: 81 466-62-00
      81 466-62-89
 fax: 81 466-62-49

e-mail: im@mbp.lublin.pl

www.mbp.lublin.pl


SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE!

Regulamin i Karta Uczestnika do pobrania: I etap.zip I etap.zip 

< Poprzedni   Następny >
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego