Konkurs THINeko Drukuj
piątek, 30 styczeń 2015
Zapraszamy do udziału w konkursie ekologicznym
image_001.jpg
Powiększ
image_002.jpgimage_003.jpg

REGULAMIN KONKURSU „THINeKo”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod tytułem THINeKo i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest grupa uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym konkursu.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być każdy uczeń lubelskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który:
a. polubi stronę konkursową na Facebooku
b. udostępni stronę konkursową na Facebooku
c. nie jest członkiem rodziny organizatorów konkursu.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt. 1
b. wypełni formularz zgłoszeniowy.
c. nadeśle na adres mailowy thineko.zwzt@gmail.com : wypełniony formularz, zdjęcie wykonanego przedmiotu oraz zdjęcie w tracie wykonywania pracy, opis pracy.

§ 3
PRZEBIEG KONKURSU

1. Prace konkursowe należy przesyłać od 2. lutego do 1. marca 2015 r., w formie zdjęcia, z dołączonymi dokumentami (formularz zgłoszeniowy, zdjęcie weryfikujące, opis pracy).
2. Głosowanie na przesłane prace odbędzie się od 2. do 9. marca 2015 r. na profilu konkursowym www.facebook.com/thineko.zwzt .
3. Osobami nagrodzonymi zostaną uczestnicy, których zdjęcie otrzyma najwięcej polubień.
4. Rozdanie nagród oraz wręczenie dyplomów odbędzie się 16. marca 2015 r. w Filii nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie .
5. Z prac nagrodzonych i wyróżnionych zostanie utworzona wystawa w Filii nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

§ 4
NAGRODY

1. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: dla szkół gimnazjalnych i dla szkół ponadgimnazjalnych.
2. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody za 3 pierwsze miejsca oraz maksymalnie 10 wyróżnień.
3. Główną nagrodą w każdej kategorii jest nagroda rzeczowa.
4. Nagrodzone zostaną także osoby zajmujące 2. i 3. miejsce.
5. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplom oraz gadżety od sponsorów.
6. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie umieszczona na profilu konkursowym na Facebook’u.

§ 5
OPIS PRACY

1. Każda praca powinna być zaopatrzona w opis tj.: tytuł pracy, informację dotyczącą materiałów potrzebnych do wykonania, przebieg tworzenia pracy oraz krótki opis przeznaczenia przedmiotu.

§ 6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, klasy, szkoły w formularzu zgłoszeniowym.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w związku z wydaniem nagrody i zorganizowaniem wystawy najlepszych prac.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu konkursowym na Facebooku.
2.Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania zdjęć na potrzeby własne.
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego