Kocie, kocham cię Drukuj
poniedziałek, 03 listopad 2014

image_001.jpg


Regulamin konkursu fotograficznego
Kocie, Kocham Cię


I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 39 w Lublinie.
2. Konkurs przeznaczy jest dla dzieci i dorosłych, mieszkańców miasta Lublina.
3. Zdjęcia należy nadsyłać do 30.01.2015 r. Termin rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podany w ciągu tygodnia od daty zakończenia Konkursu. Wyniki Konkursu oraz czas i miejsce wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej MBP w Lublinie:
4. Wręczenie nagród nastąpi w Światowy Dzień Kota 17.02.2015 r.

II Uczestnicy
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby w dwóch kategoriach:
     a) dzieci do lat 16
     b) dorośli od lat17
2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego Uczestnika.

III  Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestników jest zrobienie zdjęcia swojemu Kotu. Wybór stylistyki, kadrowania, kolorystyki, kompozycji wewnątrz-kadrowej jest zależne od Uczestnika Konkursu.
2. Zdjęcie nie może być kopiowane z żadnego plakatu, strony internetowej lub innego przedmiotu.
3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Dopuszcza się:
   a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów  i itp.
   b) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnianie).
4. Nie będą akceptowane prace:
   a) powstałe w wyniku wyraźnej ingerencji graficznej,
   b) powstałe w wyniku połączenia rożnych fotografii (kolaże, fotomontaże),
   c) nierealizujące tematu Konkursu,
   d) wykluczone będą również prace z wadami formalnymi (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.).

IV Nadsyłanie prac
1. Prace konkursowe można nadsyłać w załączniku na adres: anna.czyz@mbp.lublin.pl
2. Praca powinna spełniać kryteria:
   a) minimalny wymiar 1200x800px do maksymalnego 1600z1200px, zapis w formacie JPG,
   b)w minimalnych wymiarach 2000x3000px, zapis w formacie PDF,
   c) należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy.

V Nagroda
1. Organizatorzy uhonorują nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania 2 wyróżnień.
2. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie drogą e-mailową.

VI Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac oświadcza. że:
   a) akceptuje niniejszy regulamin;
   b) jest autorem zdjęć. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu;
   c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U.Nr 133 poz.833 z póz. zm.;
   d) Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji wyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieograniczony z przesłanych zdjęć w celu: utrwalenia, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacji na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz w celach reklamowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Kocie, Kocham Cię

1. Dane personalne Uczestnika:

Imię:

Nazwisko:

2. Dane kontaktowe Uczestnika

Adres:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

3.Dane dotyczące fotografii

Tytuł fotografii nr 1:
Krótki opis, imię kota, rasa, upodobania, itp.


Tytuł fotografii nr 2:
Krótki opis, imię kota, rasa, upodobania, itp.

Tytuł fotografii nr 3:
Krótki opis, imię kota, rasa, upodobania, itp.

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego