Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem Drukuj
poniedziałek, 05 listopad 2007
Sprawa nr KOM 341/1/07
OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP-II etap”


I. Nazwa i adres Zamawiającego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. (81) 532 15 29
fax (81) 534 71 70
e-mail mbp@mbp.lublin.pl

II. Określenie  trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbp.lublin.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (97 komputerów, 98 monitorów LCD, 2 serwery, skanery, drukarki laserowe, czytniki kodów kreskowych, switche, router, bramki VoIP, zasilacze awaryjne, kolektor danych, drukarka etykiet, czytniki kart pamięci) wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem polegającym na przygotowaniu merytorycznym pracowników Zamawiającego do jego użytkowania. Dostawy oraz usługi będą zrealizowane na terenie miasta Lublin..
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień – kodami CPV:
30231300-0
30241310-6
80423310-1
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: nie przewiduje się

VI. Termin wykonania zamówienia: 30.12.2007 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1)    posiadają kwalifikacje do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich kwalifikacji;
2)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania usług, a w szczególności:
a)    dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na dostawie sprzętu komputerowego o wartości powyżej 400 tys. złotych brutto,
b)    dysponują co najmniej jedną osobą prowadzącą wdrożenie pracowników w zakresie Windows XP z certyfikatem Microsoft Certified Trainer oraz jedną osoba prowadzącą wdrożenie pracowników w zakresie obsługi edytora tekstów z certyfikatem Microsoft Office Specialist,
3)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – posiadają środki finansowe niezbędne do zrealizowania zamówienia lub zdolność kredytową do kwoty min. 100 % wartości brutto oferty;
4)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI SIWZ. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/ nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wadium w wysokości 15 000,00 zł

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: jedynym kryterium oceny ofert jest cena

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
pok. nr 3 - Kancelaria
do dnia 14.11. 2007 r. do  godz. 10:00
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 6 o godz. 10:00

XI. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie przewiduje się

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
nie przewiduje się

Lublin, 05.11.2007 r.

Data przesłania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych: 05.11.2007 r., skierowano do publikacji pod nr 212786-2007
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 07.11.2007 r.


Logo Unii Europejskiej

ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

zporr_mniejszy_kolormale.jpg
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego