Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Przetarg nieograniczony na dostawę mebli Drukuj
poniedziałek, 05 listopad 2007
OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
tel. (0–81) 532-15-29 w. 16

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę mebli do filii bibliotecznych
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 ze zm.)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbp.lublin.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych:
92 szt biurek komputerowych, kod CPV 36133311-5
93 szt. foteli obrotowych,         kod CPV 36111300-5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:
do  4  tygodni od daty podpisania umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 oraz Wykonawcy w stosunku do których nie zaistniały przesłanki określone w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, których listę zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacja dotycząca wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty obowiązywać będzie jedno kryterium:
cena ofertowa – znaczenie – 100 %

Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, pokój nr 2, w godzinach od 7:30 do 15:00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest także na stronie internetowej MBP:
www.mbp.lublin.pl

Termin związania ofertą:
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: „OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ MEBLI DO FILII BIBLIOTECZNYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM   14 LISTOPADA 2007 r. PRZED GODZ. 9.00” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok.  nr 3 w terminie do dnia  14 LISTOPADA 2007 r. DO GODZ 9.00.

OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU  14 LISTOPADA 2007 ROKU O GODZ.  9.00  W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W POKOJU NR 2.

Lublin, 05-11-2007 r.

Data przesłania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych: 05.11.2007 r., skierowano do publikacji pod nr 212780-2007
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej

Logo Unii Europejskiej

ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

zporr_mniejszy_kolormale.jpg
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego