Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Przetarg nieograniczony na dostawę książek wydanych w latach 2006-2007 Drukuj
środa, 12 wrzesień 2007
Sprawa nr GO 341/1/07

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie

OGŁASZA
przetarg nieograniczony na dostawę książek wydanych w latach 2006-2007


I. Nazwa i adres Zamawiającego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. (81) 532 15 29
fax (81) 534 71 70
e-mail mbp@mbp.lublin.pl

 

II. Określenie  trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbp.lublin.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych : Dostawa (zakup) książek – nowości wydawniczych do 31 filii bibliotecznych na terenie Lublina - w ilościach oraz na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień – kodami:

30217340-8 CD-ROM

22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: nie przewiduje się

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2007 r.


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia publiczne dostawy książek do bibliotek oraz  spełniają wymogi art. 22 oraz wykonawcy w stosunku do których nie zaistniały przesłanki określone w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez oferenta oświadczeń i dokumentów, których listę zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wadium w wysokości 4700,00 zł

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty obowiązywać będzie jedno kryterium:  największy rabat – znaczenie – 100 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
pok. nr 5
24 września 2007 r. do  godz. 10:00

XI. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.


XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się.


XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie przewiduje się


XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie przewiduje się

 

Lublin, 12.09.2007 r.

Data przesłania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych: 12.09.2007, opublikowano pod nr 164943 - 2007


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej


Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego "Promocja Czytelnictwa" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego "Promocja Czytelnictwa" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego