Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowo - budowlanych Drukuj
piątek, 23 marzec 2007

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60 000 EURO


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
tel. (0–81) 532-15-29 w. 16


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie prac remontowo - budowlanych w lokalach filii bibliotecznych

przy ul. Kleeberga 12a, Żelazowej Woli 7, Grażyny 13, Wajdeloty 20, Kasztanowej 1, Sympatycznej 16, Braci Wieniawskich 5, Nadbystrzyckiej 85, Kiepury 5
Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 ze zm.)


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbp.lublin.pl


Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty malarskie, ułożenie terakoty, wykonanie ścianki działowej, wymiana opraw oświetleniowych.
Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą CPV: 45442100-8, 45431100-8, 45421141-4, 45311200-2.
Szczegółowy zakres robót zawierają książki przedmiaru robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.


Termin realizacji zamówienia:
do 8 tygodni od daty podpisania umowy.


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 oraz Wykonawcy w stosunku do których nie zaistniały przesłanki określone w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, których listę zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


Informacja dotycząca wadium.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty obowiązywać będzie jedno kryterium:
cena ofertowa – znaczenie – 100 %


Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, pokój nr 2, w godzinach od 7:30 do 15:00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest także na stronie internetowej MBP:
www.mbp.lublin.pl


Termin związania ofertą:
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.


Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: „OFERTA NA WYKONANIE PRAC REMONTOWO – BUDOWLANYCH W FILIACH MBP” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25 KWIETNIA 2007 r. PRZED GODZ. 10.00” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3 w terminie do dnia 25 KWIETNIA 2007 r. DO GODZ 10.00.

OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU 25 KWIETNIA 2007 ROKU
O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W POKOJU NR 2.Lublin, dnia 23.03.2007 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej


Logo Unii Europejskiej

ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

zporr_mniejszy_kolormale.jpg
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego