Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu osobowego Drukuj
piątek, 23 luty 2007

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60 000 EURO


Miejska Biblioteka Publiczna

im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin

tel. (0–81) 532-15-29 w. 16


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego

Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 ze zm.)


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbp.lublin.pl


Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą CPV: 34110000

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.


Termin realizacji zamówienia:

do 10 dni od daty podpisania umowy.


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 oraz Wykonawcy w stosunku do których nie zaistniały przesłanki określone w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, których listę zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


Informacja dotycząca wadium:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty obowiązywać będzie jedno kryterium:

cena ofertowa – znaczenie – 100 %


Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, pokój nr 2, w godzinach od 7:30 do 15:00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest także na stronie internetowej MBP:

www.mbp.lublin.pl


Termin związania ofertą:

30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.


Miejsce i termin składania ofert:

Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: „OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12 MARCA 2007 r. PRZED GODZ. 10.00” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3 w terminie do dnia 12 MARCA DO GODZ 10.00.


OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU 12 MARCA 2007 ROKU

O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W POKOJU NR 2.


Lublin, dnia 23.02.2007 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej

Informacja z dnia 27.02.2007 r.
Nawiązując do zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego ogłoszonego w dniu 23.02.2007 r., Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie informuje, że w dniu 26.02.2007 r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:
„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu:
Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach na rzecz regulacji w jednej płaszczyźnie?”
Odpowiadając na powyższe zapytanie, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego zawiadamia, że na podstawie Art. 38 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej pkt. III – Opis przedmiotu zamówienia w ten sposób, że pozycję dotyczącą regulacji kierownicy o brzmieniu dotychczasowym:
„wspomaganie kierownicy, regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach” nadaje nowe brzmienie:
„wspomaganie kierownicy, regulacja kierownicy co najmniej w jednej płaszczyźnie”
< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego