Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę książek Drukuj
piątek, 20 październik 2006

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENI A poniżej 60 000 EURO


Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
tel. (0–prefiks–81) 532-15-29 w. 19

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę książek


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbp.lublin.pl


Określenie przedmiotu zamówienia :
Dostawa(zakup) książek wydanych w latach 2005-2006 w ilościach oraz na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wielkość zamówienia nie przekroczy wartości 60 000 euro.
Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 22113000-5.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.


Termin wykonania zamówienia:
Według zasad określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ostatni termin dostawy: 29.12. 2006 r.


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 oraz wykonawcy w stosunku do których nie zaistniały przesłanki określone w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez oferenta oświadczeń i dokumentów, których listę zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.


Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty obowiązywać będzie jedno kryterium:
Średnia cena egzemplarza – znaczenie – 100 %


Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: „OFERTA NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.10.2006 r. ” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 7 w terminie do dnia 30.10.2006 r. do godz. 10:00.

OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU 30.10.2006 r. O GODZ. 10:00 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W POKOJU NR 6.


Termin związania ofertą:
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.


Lublin, dnia 20.10.2006 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej

< Poprzedni   Następny >

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2019 Rok Stanisława Moniuszki

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego