Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę prasy w 2007 roku Drukuj
czwartek, 19 październik 2006
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublina tel. (0–81) 532-15-29 w. 19 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę prasy w 2007 roku

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60 000 EURO

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublina
tel. (0–81) 532-15-29 w. 19

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę prasy w 2007 roku

Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbp.lublin.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa (zakup)  prasy wydanej w 2007 roku w ilościach oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wielkość zamówienia nie przekroczy wartości
 60 000 euro.
Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 22200000-2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:
01.01.2007 r. - 31.12.2007 r..

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 oraz Wykonawcy w stosunku do których nie zaistniały przesłanki określone w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokonanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, których listę zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty obowiązywać będzie jedno kryterium:
cena ofertowa – znaczenie – 100 %

Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, pokój nr 8, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest także na stronie internetowej MBP:
www.mbp.lublin.pl

Termin związania ofertą:
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: „OFERTA NA DOSTAWĘ PRASY” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30 PAŹDZIERNIKA 2006 r. PRZED GODZ. 13.00” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 w terminie do dnia  30 października 2006 r.
do godz. 13.00.              

OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU  30 PAŹDZIERNIKA 2006r.
O GODZ.  13.00  W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W POKOJU NR 6.

Lublin, dnia 19.10.2006 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej

Informacja z dnia 24.10.2006 r.
W związku z zapytaniem złożonym Zamawiającemu odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy w 2007r.: „Prosimy o udzielenie informacji na temat zapisu w Kosztorysie Ofertowym – Załącznik nr 3 niżej wymienionych tytułów:
poz. 56 „Marie Claire” - wg informacji uzyskanych od Wydawcy tytuł nie będzie ukazywał się w 2007 r.,
poz. 66 „Na Żywo” - wg informacji uzyskanych od Wydawcy tytuł nie będzie się ukazywał w 2007 r.,
poz. 84 „Płomyczek” - wg informacji uzyskanych od Wydawcy tytuł nie będzie się ukazywał w 2007 r.”,
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163) przedstawia następujące wyjaśnienie:
Zamawiający rezygnuje z prenumeraty następujących czasopism:  „Marie Claire” umieszczonego w Kosztorysie ofertowym i w Specyfikacji technicznej  pod pozycją nr 56, „Na Żywo” umieszczonego w Kosztorysie ofertowym i w Specyfikacji technicznej pod pozycja nr 66, „Płomyczek” umieszczonego w Kosztorysie ofertowym i Specyfikacji technicznej pod pozycją nr 84.

Informacja z dnia 27.10.2006 r.
    Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie informuje, że w dniu 27.10.2006r. wpłynęło do Zamawiającego drogą faksową zapytanie  następującej treści:
Na podstawie artykułu 38.1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004  zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zawartych w załączniku Nr 3 (Kosztorys ofertowy) tytułów, które są przedmiotem zamówienia publicznego na dostawę prasy do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Pozycja 5. ARTE-TYTUŁ PRZESTAŁ SIĘ UKAZYWAĆ, OSTATNI NUMER 7-8/2006. Prosimy o wykreślenie w/w tytułu.
Pozycja 33. Fotografia & aparaty cyfrowe- proszę o informację jaki tytuł mieli Państwo na myśli, czy chodziło o  tytuł FOTOGRAFIA CYFROWA wydawcy IMPHOT PHOTO IMAGING SP.Z O.O.
Pozycja 43.Komputer Świat CD- proszę o sprecyzowanie o jaki tytuł chodzi.

    Mając powyższe na względzie, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie na podstawie artykułu 38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 116 ) przedstawia następującą modyfikację treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA DOSTAWĘ PRASY W 2007 ROKU:
Zamawiający skreśla z wykazu czasopism zawartego w Kosztorysie ofertowym (Zał. nr 3 do SIWZ) oraz Specyfikacji technicznej zamówienia na prasę w roku 2007(Zał. nr 4 do SIWZ) następujące tytuły:
 - czasopismo ARTE ujęte pod poz. 5,
 - czasopismo FOTOGRAFIA & APARATY CYFROWE ujęte pod poz. 33,
 - czasopismo KOMPUTER ŚWIAT ujęte pod poz. 42.
    Ponadto Zamawiający prostuje tytuł wpisany pod poz. 43 – KOMPUTER ŚWIAT CD, który otrzymuje brzmienie : KOMPUTER ŚWIAT Z CD i zamawia 8 egzemplarzy tego czasopisma.
    Jednocześnie, nawiązując do naszego wyjaśnienia z dnia 24.10.2006r., Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w nim zawarte i modyfikuje  SIWZ w ten sposób, że skreśla w Kosztorysie ofertowym (zał. nr 3 do SIWZ) oraz Specyfikacji technicznej zamówienia na prasę w roku 2007(Zał. nr 4 do SIWZ):
 - czasopismo MARIE CLAIRE ujęte pod poz. 56,
 - czasopismo NA ŻYWO ujęte pod poz. 66,
 - czasopismo PŁOMYCZEK ujęte pod poz. 84.
    Powyższa modyfikacja skutkuje odpowiednio zmianami w wykazach czasopism dla poszczególnych filii MBP.

Dodatkowa informacja z dnia 27.10.2006 r.
    W uzupełnieniu pisma przekazanego drogą faksową o godz.12.15 w dniu 27.10.2006r. oraz powzięciem wiadomości o zaprzestaniu ukazywania się na rynku wydawniczym również czasopisma POEZJA I DZIECKO dodatkowo informujemy o modyfikacji treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIIENIA (SIWZ) NA DOSTAWĘ PRASY W 2007 ROKU w ten sposób, że skreślamy  czasopismo POEZJA I DZIECKO ujęte pod poz. 86 w Kosztorysie ofertowym (Zał.nr 3 do SIWZ ) oraz Specyfikacji technicznej zamówienia na prasę w roku 2007 (Zał. nr 4 do SIWZ ).
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego