Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: biblioteka multimedialna wraz z BOM Drukuj
środa, 29 czerwiec 2011

Lublin: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na potrzeby biblioteki multimedialnej - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie wraz z Biurem Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublinie

Numer ogłoszenia: 177320 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Hempla 5, 20-008 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5321529, faks 081 5347170.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na potrzeby biblioteki multimedialnej - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie wraz z Biurem Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1. Prace adaptacyjne które obejmują : 1) Ogrodzenie terenu budowy 2) Demontaż części urządzeń i instalacji 3) Rozbiórkę pokrycia dachu 4) Rozbiórkę kołnierzy uszczelniających okien połaciowych i świetlika 5) Wykonanie wieńców i nadproży, 6) Skuwanie wilgotnego tynku 7) Osuszanie murów 8) Odgrzybianie ścian 9) Wykonanie ścianek działowych systemowych w pomieszczeniach WC 10) Wykonanie stojaków rowerowych przed wejściem głównym 11) Wykonanie otworów w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych dla przejścia instalacji wentylacji i klimatyzacji 12) Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i montaż nowej 13) Montaż nowych kołnierzy uszczelniających okien połaciowych i świetlika 14) Wykonanie pokrycia stropodachu: papa wierzchniego krycia, którą dostarczy wykonawca 15) Wykonanie posadzek 16) Wykonanie wycieraczek obiektowych zlicowanych z posadzką 17) Montaż stelaży w pomieszczeniach toalet, armatury sanitarnej i pochwytów dla niepełnosprawnych 18) wykonanie sufitów podwieszonych, 19) prace malarskie, okładzinowe i inne wykończeniowe, 20) wykonanie tynków elewacyjnych z wyjątkiem powierzchni znajdujących się pod płytami, 21) malowanie x 2 elewacji w powierzchni tynków i płyt okładzinowych 22) wykonanie obudowy elewacji i cokołu na podkonstrukcji, którą dostarczy wykonawca. 1.2. Prace dotyczące wykonania nowej instalacji: 1) wody ciepłej i zimnej 2) sanitarną kanalizacyjną 3) centralnego ogrzewania z węzła cieplnego 4) wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 5) grawitacyjnego odprowadzenia wody deszczowej z dachów łacznika 6) oświetlenia ogólnego 7) oświetlenia zewnętrznego 8) oświetlenia ewakuacyjnego 9) gniazd wtykowych 10) logiczną, komputerową i telefoniczną 1.3. Wykonanie i montaż elementów małej architektury - wykonanie zadaszonej osłony agregatu skraplającego i kontenera na śmieci, wykonanie i montaż stojaków na rowery/ławek, wykonanie i montaż przydrożnych koszy na śmieci, 1.4. Wykonanie elementów zagospodarowania przestrzeni wyżej niewymienionych: niwelacja i nasypy w terenie, wykonanie szaty roślinnej wg. Projektu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 2.1. Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 7 do SIWZ 2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik Nr 8 do SIWZ 2.3. Przedmiar Robót - załącznik Nr 3 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4, 45.26.10.00-4, 45.26.21.00-2, 45.26.22.10-6, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.42.00.00-7, 45.42.11.60-3, 45.43.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali min 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 500.000,00 zł brutto każde oraz dołączą dokumenty (referencje lub inne dokumenty) od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. minimum 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej bez ograniczeń lub odpowiadające mu uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 900.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: 1. w stosunku do terminu realizacji umowy: - zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ; - zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; - zmiana harmonogramu rzeczowo- terminowo - finansowego w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia lub zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: -- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; -- wstrzymanie robót przez Zamawiającego; -- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 2. w stosunku do osób: - zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; - zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 3. inne: - w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT; - w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji). - udział procentowy określony w § 4 pkt 2 może być zwiększony do 90% wartości zamówienia brutto w przypadku gdy będzie to korzystnie. - W przypadku gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania. - zmiany nazwy zadania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbp.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - przy ul. Hempla 5 - Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2011 godzina 13:45, miejsce: w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie - przy ul. Hempla 5 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1 do 6 - do pobrania w wersji elektronicznej
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa, załącznik nr 8 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - do pobrania w wersji elektronicznej

 

< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego