Nasza historia
26 V 1907
Data formalnego powstania Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. W Królestwie Kongresowym nie było w tym czasie bibliotek publicznych. Dlatego też założyciele Biblioteki użyli pewnego „wybiegu". 25 .03. 1907 r.utworzono Towarzystwo Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie - na mocy nowych przepisów o stowarzyszeniach, które miało prowadzić Bibliotekę.

Ze spuścizny pozostawionej po śp. Hieronimie Łopacińskim (ponad 10 000 tomów,
a także inkunabuły, rękopisy, ryciny, atlasy itp.) kupiono od jego sukcesorów księgozbiór liczący 8 500 dzieł (11 775 tomów)

Lublinianie także ofiarowali nowo powstałej Bibliotece datki pieniężne, książki i czasopisma

26 IV 1908
Oddano Bibliotekę do użytku publicznego w gmachu podominikańskim na Starym Mieście

1913
Księgozbiór Biblioteki znacznie się powiększył - do 17 777 dzieł w 28 895 tomach, około 30 tytułów czasopism. Zwiększyła się także liczba czytelników


1917
Od tego roku działał w Lublinie Samorząd Miejski, do którego zadań należało m.in. zaspokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych mieszkańców miasta

30 VII 1922
Biblioteka otrzymała od Magistratu lokal w dawnym Trybunale (4 pokoje) na I piętrze. Księgozbiór liczył wówczas 39 641 vol.

19 III 1939
Walne zebranie członków Towarzystwa Biblioteki im. H. Łopacińskiego uchwala likwidację (połączenie) Stowarzyszenia jako samodzielnej jednostki prawnej i przekazuje jego majątek ruchomy i nieruchomy oraz wszystkie zbiory na własność Instytutu Lubelskiego. Warunkiem było dalsze prowadzenie przez Instytut Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Maj 1939
Przeniesiono księgozbiór Biblioteki (55 000 vol.) do nowego gmachu (dziś przy ulicy Narutowicza 4). Biblioteka zajęła 5-cio piętrowy magazyn, czytelnię na parterze i dwa niewielkie pokoje na kancelarię

Lokal Biblioteki - wskutek działań wojennych 1939-1944 był zdewastowany. Porządkowanie księgozbioru zajęło wiele czasu (do marca 1946). Stan księgozbioru na dzień 1 lipca 1946 - 67 000 vol. Po II wojnie światowej organizatorem Biblioteki jest Miasto Lublin. Rozpoczęto remont gmachu Biblioteki przy ul. Narutowicza 4

1 VIII 1948
Bibliotekę im. H.Łopacińskiego połączono z Biblioteką Miejską (powstałą w 1939 r., którą Niemcy zamknęli w 1941 r. Część jej księgozbioru przewieźli do gmachu przy ul. Narutowicza 4 i ta część ocalała z pożogi wojennej).

Połączonym bibliotekom nadano nazwę: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Organizatorem MBP została Gmina Miasta Lublin.

W tym też roku miasto stało się właścicielem placu i budynku przy ul. Narutowicza 4, wskutek przekazania Zarządowi Miasta majątku rozwiązanego Muzeum Lubelskiego.

1950
Biblioteka posiadała już 6 wypożyczalni oraz 3 czytelnie: naukowa - przy ul. Narutowicza 4, czasopism - przy filii nr 1 (Kunickiego 61) i czytelnię dla dzieci w Trybunale.

1954/1955
Utworzono Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lublinie (w wyniku połączenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, powstałej na przełomie 1950/1951 - z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego).

Organizatorem WiMBP zostały: Wojewódzka i Miejska Rada Narodowa

1975
Zmieniono nazwę Biblioteki na Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

1999
Przedstawiciele Województwa Lubelskiego i Gminy Lublin podpisali umowę w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. W 2000 roku Gmina Lublin partycypowała w kosztach utrzymania filii bibliotecznych w 50%, zaś w 2001r. - w 100%.

2002
Na mocy uchwały nr 1169/XLV/2001 Rady Miejskiej w Lublinie* dokonano z dniem
1 stycznia 2002 r. podziału Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na dwie samodzielne instytucje kultury.

Utworzono Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie przy ul. Peowiaków 12, której organizatorem jest Gmina Lublin. W strukturze MBP funkcjonuje 39 filii bibliotecznych zlokalizowanych na terenie miasta.

Biblioteka jest publiczną biblioteką miejską i służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta Lublina oraz realizuje zadania określone w ustawie o bibliotekach.


* Uchwała nr 1169/XLV/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie podziału instytucji kultury pn. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i utworzenia instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Barbara Szpilarewicz

Oprac. Na podstawie K. Gawerecka. Dzieje Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. W: Hieronim Łopaciński i Biblioteka Jego Imienia w Lublinie 1907-1957. Lublin 1957

XI edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2019/2020

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego