Dokumenty statutowe
Uchwała Nr 977/XXXVIII/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka
Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406)
oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§ 1
Instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała nr 476/XXI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Lublin
Piotr KowalczykZałącznik
do uchwały nr 977/XXXVIII/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 13 lutego 2014 r.

S T A T U T
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, zwana dalej
Biblioteką, wchodząca w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, działa w szczególności
na podstawie:
– aktu o utworzeniu: uchwały nr 1169/XLV/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 28
grudnia 2001 r. w sprawie podziału instytucji kultury pn. Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i utworzenia instytucji
kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;
– ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 642, z późn. zm.);
– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012 r. Nr 72, poz. 406);
– postanowień niniejszego statutu.
§ 2
Organizatorem Biblioteki jest Gmina Lublin.
§ 3
Gmina Lublin zapewnia środki finansowe potrzebne do utrzymania, działalności i rozwoju
Biblioteki.
§ 4
1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury i podlega wpisowi do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez Gminę Lublin.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną.
3. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Lublin, a w zakresie
realizacji zadań merytorycznych określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie.
§ 5
Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest miasto Lublin.

§ 6
1. Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem oraz pieczęci okrągłej
zawierającej pośrodku herb Lublina, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.
2. Biblioteka może używać skróconej nazwy: „MBP w Lublinie”.
ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

§ 7
1. Biblioteka jest publiczną biblioteką miejską.
2. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych
mieszkańców miasta Lublin oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§ 8
1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz
zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych oraz samokształceniowych
mieszkańców Lublina;
3) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej;
4) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej;
5) prowadzenie działalności promującej Bibliotekę i popularyzującej książkę
i czytelnictwo;
6) prowadzenie analizy rynku czytelniczego;
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
2. Biblioteka współpracuje z Biblioteką Narodową, bibliotekami innych sieci, instytucjami
kultury, jednostkami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami w celu
doskonalenia usług i realizacji krajowej polityki bibliotecznej oraz w celu realizacji
wspólnych inicjatyw zmierzających do stworzenia spójnego systemu służącego
rozwiązywaniu problemów czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców
Lublina.
ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 9
1. Biblioteką zarządza dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na
zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej,
właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Lublin, w trybie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
3. Prezydent Miasta Lublin może wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki
w drodze konkursu.
4. W sytuacji określonej w ust. 3 Prezydent Miasta Lublin w formie zarządzenia określi
organizację i tryb przeprowadzenia konkursu, sposób powoływania członków komisji
konkursowej oraz zadania tej komisji, uwzględniając w szczególności procedury
zapewniające ocenę kwalifikacji kandydatów.
§ 10
1. Dyrektor Biblioteki może zarządzać Biblioteką przy pomocy jednego zastępcy dyrektora.
2. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Lublin na wniosek dyrektora
Biblioteki lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii związków zawodowych
i stowarzyszeń zawodowych działających w Bibliotece.
§ 11
Dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Lublin powołuje Radę
Biblioteczną jako organ opiniodawczy i doradczy oraz określa regulamin Rady.
§ 12
1. W skład struktury Biblioteki wchodzą następujące działy:
1) Dział Gromadzenia Zbiorów;
2) Dział Opracowania Zbiorów;
3) Dział Komputeryzacji;
4) Dział Instrukcyjno-Metodyczny;
5) Dział Księgowości;
6) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
7) Pracownia Plastyczna.
2. W skład Biblioteki wchodzą filie biblioteczne działające na terenie miasta Lublina.
Wykaz filii określa załącznik do niniejszego statutu.
3. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez
dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Lublin oraz działających
w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13
Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 14
Biblioteka prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 15
1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora
Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
2. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).
§ 16
Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki jest Prezydent
Miasta Lublin.
§ 17
Źródłami finansowania Biblioteki są w szczególności:
1) dotacje podmiotowe i celowe, w tym z budżetu miasta;
2) własna działalność;
3) wynajem i dzierżawa składników majątkowych;
4) sprzedaż składników majątku ruchomego;
5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 18
1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne dla mieszkańców, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Biblioteka może pobierać opłaty:
1) za usługi informacyjne (w tym uzyskiwane za pomocą nośników elektronicznych),
bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych i elektronicznych;
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) i 2), nie może przekraczać kosztów
wykonania usługi.
4. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora
Biblioteki.
§ 19
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza szeroko
rozumianą działalność kulturalną, a środki uzyskane w wyniku tej działalności ma
obowiązek przeznaczyć na działalność statutową.
§ 20
Do składania oświadczeń woli w imieniu Biblioteki w zakresie praw i obowiązków
majątkowych upoważniony jest jednoosobowo dyrektor. Dyrektor może udzielić
pełnomocnictwa swojemu zastępcy lub innym pracownikom instytucji. Pełnomocnicy są
uprawnieni do czynności prawnych w zakresie udzielonych im upoważnień.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21
1. Podział, połączenie i likwidacja Biblioteki może nastąpić na podstawie uchwały Rady
Miasta Lublin.
2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym do jego ustalenia.
Załącznik do statutu
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Wykaz filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

1. Filia Nr 1 ul. Kościelna 7a
2. Filia Nr 2 ul. Peowiaków 12
3. Filia Nr 3 ul. Hutnicza 20
4. Filia Nr 4 ul. Al. Kraśnicka 100
5. Filia Nr 5 ul. Krochmalna 13
6. Filia Nr 6 ul. J. Poniatowskiego 4
7. Filia Nr 7 ul. Wł. Kunickiego 35
8. Filia Nr 8 ul. Zuchów 2
9. Filia Nr 9 ul. Krańcowa 106
10. Filia Nr 10 ul. F. Kleeberga 12a
11. Filia Nr 11 ul. Lwowska 6
12. Filia Nr 12 ul. Żelazowej Woli 7
13. Filia Nr 13 ul. Grażyny 13
14. Filia Nr 14 ul. K. Jaczewskiego 8
15. Filia Nr 15 ul. Wajdeloty 20
16. Filia Nr 16 ul. Kasztanowa 1
17. Filia Nr 17 ul. Przyjaźni 11
18. Filia Nr 18 ul. Głęboka 8
19. Filia Nr 19 ul. W. Kunickiego 89
20. Filia Nr 20 ul. Krężnicka 125
21. Filia Nr 21 ul. Rynek 11
22. Filia Nr 22 ul. L. Kruczkowskiego 12
23. Filia Nr 23 ul. W. Chodźki 2
24. Filia Nr 24 ul. Juranda 7
25. Filia Nr 25 ul. Sympatyczna 16
26. Filia Nr 26 ul. Leonarda 16
27. Filia Nr 27 ul. Braci Wieniawskich 5
28. Filia Nr 28 ul. Nadbystrzycka 85
29. Filia Nr 29 ul. J. Kiepury 5
30. Filia Nr 30 ul. Braci Wieniawskich 5
31. Filia Nr 31 ul. Nałkowskich 104a
32. Filia Nr 32 ul. Szaserów 13-15
33. Filia Nr 33 Al. Racławickie 23
34. Filia Nr 34 ul. Judyma 2a
35. Filia Nr 35 ul. Bursztynowa 20
36. Filia Nr 36 ul. Zygmunta Augusta 15
37. Filia Nr 37 ul. Bazylianówka 85
38. Filia Nr 38 ul. Relaksowa 25


Uchwała Nr 1032/XL/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka
Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
- Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§ 1
W załączniku pn. „Wykaz filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie'' do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały nr
977/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie
nadania statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie, dodaje się pkt 39, który otrzymuje brzmienie:
„39. Filia nr 39 ul. Głuska 138”.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
z up. Przewodniczącego Rady Miasta
Lublin

Zbigniew Targoński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Lublin


XI edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2019/2020

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego