Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na potrzeby biblioteki multimedialnej wraz z BOM Drukuj
wtorek, 29 grudzień 2009
Miejska  Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z siedzibą przy ul. Hempla 5 , 20-008 Lublin, tel. 0 81 532-15-29, faks 0 81 534-71-70,
w imieniu której postępowanie przetargowe przeprowadza
REA DESIGN Sp. z o.o. al. Kochanowskiego 72; 51-601 Wrocław
TEL. 71-348-50-16, FAX 71-348-50-17

Ogłasza przetarg nieograniczony 
na

roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na potrzeby biblioteki multimedialnej - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie wraz z Biurem Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublinie.

Nr Sprawy 1/BUD/LUBLIN/2009                                http://www.mbp.lublin.pl

Opis przedmiotu zamówienia
: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na potrzeby biblioteki multimedialnej - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie wraz z Biurem Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublinie.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II i zał. Nr 3,7, 8 i 9 do SIWZ.

CPV- 45262690-4, 45261000-4, 45262100-2, 45262210-6, 45310000-3, 45311100-1, 45420000-7, 45421160-3; 45430000-0

Miejsce i termin składania ofert:

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie  ul. Hempla 5, 20-008 Lublin (sekretariat)  do dnia 22.01.2010 r. do godz. 09:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie  ul. Hempla 5, 20-008 Lublin dnia 22.01.2010 r., o godz. 10:00

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej http://www.mbp.lublin.pl/ lub można ją odebrać w siedzibie Zamawiającego w godz. 900 - 1500
 • Kryteria oceny i ich znaczenie: Cena - 100 %
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych
 • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, aukcji elektronicznej i umów ramowych.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • » posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • » posiadają wiedzę i doświadczenie,
  • » dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • » spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,
  • » nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • » zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokument wymieniony w § 1 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 1, 5 i /lub 5a i 6 ust. 3 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zm.)
  • » W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali min 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 900.000,00 zł brutto każde.
  • » dołączą dokumenty (referencje lub inne dokumenty) od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane należycie,
  • » dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. minimum 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej, mogącym wykazać się decyzjami o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
  • » są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł
Uwaga:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
  • » Wpłacą wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
  • » akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.
 • Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Forma porozumienia - pisemna - Zamawiający dopuszcza formę faxu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i informacje Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
 • Termin realizacji zamówienia: do 15 czerwca 2010 r.
 • Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty otwarcia ofert
 • Ogłoszenie przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych na Portal UZP, na stronę internetową Zamawiającego oraz tablicę ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, dnia 29.12.2009 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - do pobrania w wersji elektronicznej
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - do pobrania w wersji elektronicznej


Informacje z dnia 19.01.2010 r.:
2010-01-19: Odpowiedzi na pytania
2010-01-19: Zmodyfikowany kosztorys ofertowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
2010-01-19: Uaktualniona dokumentacja kosztorysowa (załącznik nr 9 do SIWZ) wraz z SSTWiORB (zalącznik nr 8 do SIWZ)
2010-01-19: Uaktualniona dokumentacja projektowa (załącznik nr 7 do SIWZ)

UWAGA: W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia jak wyżej w wyniku udzielonych odpowiedzi w celu umożliwienia wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.01.2010 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2010 r. o godz. 10:00Informacje z dnia 27.01.2010 r.:
2010-01-27: Odpowiedzi na pytania
2010-01-27: Zmodyfikowany kosztorys ofertowy (załącznik nr 3 do SIWZ)

2010-01-27: Uaktualniona dokumentacja projektowa (załącznik nr 7 do SIWZ)
UWAGA: W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia jak wyżej w wyniku udzielonych odpowiedzi w celu umożliwienia wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 1.02.2010 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.02.2010 r. o godz. 10:00< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego