Zapowiedzi
Aktualności
Seniorzy
Filie - NOWE GODZINY
O nas
SBP
Zamówienia publiczne
Sponsorzy
Współpracujemy
Praca
Mapa strony

Urząd Miasta Lublina

Biuletyn Informacji Publicznej

facebook MBP Lublin

Zakładka

Biblio

Lubelska Biblioteka Wirtualna

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

logo funenglish

logo funmedia

Subskrybuj wiadomości RSS  Wiadomości RSS


Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej i plastycznej Drukuj
wtorek, 30 czerwiec 2009
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na opracowanie koncepcji architektonicznej i plastycznej Zadania pn. „Remont i przebudowa budynku przy ul. Szaserów 13-15 na potrzeby Biblioteki Multimedialnej – filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie wraz z Biurem Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Lublinie”

CPV: 71230000-9    Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych

1.    Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z siedzibą przy ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, tel. 0 81 532-15-29, faks 0 81 534-71-70, e-mail: mbp@mbp.lublin.pl, strona internetowa: www.mbp.lublin.pl.
I.    Przedmiot konkursu:
Opracowanie koncepcji architektonicznej i plastycznej Zadania pn. „Remont i przebudowa budynku przy ul. Szaserów 13-15 na potrzeby Biblioteki Multimedialnej – filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie wraz z Biurem Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Lublinie”
II.    Opis warunków udziału w konkursie:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Uczestnicy , którzy:
1.1.    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.2.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
1.3.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
1.4.    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP,
a ponadto spełniają niżej wymienione warunki:
1.5.    zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w §1 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2, 5 i/lub 5a, 6 ust. 3 pkt. 3  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87  poz. 605 ze zm.).
1.6.    dysponują lub będą dysponowali osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj. architektoniczne oraz projektowe branży : konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnej i elektrycznej wraz z przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
1.7.    wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 3 zadania - projekty biblioteczne o powierzchni min 500 m2  w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego oraz projektu aranżacji wnętrz o wartości min 150.000,00 brutto każde,
1.8.    wykazane w pkt 1.7 zadania – projekty  wykonali z należytą starannością -  należycie.
1.9.    są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł
Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych  przez Uczestnika  Konkursu dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.
Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie przez jedną osobę kilku funkcji wymienionych powyżej pod warunkiem jednoczesnego posiadania odpowiednich uprawnień.
III.    Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie:
a.    Zgodność z wytycznymi do opracowania koncepcji – 40%,
b.    Czytelność, klarowność i logiczność segmentacji przestrzeni na poszczególne kategorie zbiorów i usług bibliotecznych – 20%,
c.    Jakość, spójność estetyczna koncepcji aranżacyjnej i rozwiązań plastycznych – 20%,
d.    Walory użytkowe rozwiązań architektonicznych, materiałowych i sprzętowych – 20%.      
IV.    Sposób uzyskania Regulaminu konkursu
Organizator przekazuje uczestnikowi konkursu Regulamin w terminie 5. dni od dnia zgłoszenia wniosku o jego przekazanie. Regulamin konkursu wraz z załącznikami można otrzymać bezpłatnie w sekretariacie Zamawiającego w godzinach urzędowania oraz pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.mbp.lublin.pl.
V.    Terminy:
1.    Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do udziału w konkursie upływa 10 lipca 2009 r. o godz. 10.00.
2.    Termin składania prac konkursowych upływa 10 sierpnia 2009  r. o  godz. 10.00.
3.    Wnioski oraz prace konkursowe należy składać w sekretariacie Zamawiającego (Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z siedzibą przy ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, tel. 0 81 532-15-29, faks 0 81 534-71-70, e-mail: mbp@mbp.lublin.pl, strona internetowa: www.mbp.lublin.pl)
VI.    Nagrody
Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora /zespołu autorów wybranej pracy konkursowej.

Ogłoszenie przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych na Portal UZP, na stronę internetową Zamawiającego oraz tablicę ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 30.06.2009 r.

Lublin, 30 czerwca 2009 r.

Regulamin konkursu - do pobrania w wersji elektronicznej
< Poprzedni   Następny >


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego